Årsrapport 2019/20 samt Trading Update

Selskabsmeddelelse 01 2020/21 – INTERN VIDEN
Allerød den 27. maj 2020

Årsrapport 2019/20 samt Trading Update

Highlights fra Matas 2019/20 Årsrapport samt Trading Update for perioden 1. april – 17. maj 2020

  • Vækst og solidt resultat for 2019/20: 4,2% toplinjevækst og 0,7% underliggende vækst (like for like). DKK 518 mio. i EBITDA før særlige poster og før effekt af IFRS 16
  • Estimeret corona påvirkning af 2019/20 resultatet: DKK 50 mio. i tabt salg, DKK 20 mio. i tabt indtjening, DKK 75 mio. i negativ effekt på pengestrømmene
  • Dividenden indstilles suspenderes for 2019/20. Ingen guidance for regnskabsåret 2020/21. Langsigtede finansielle vækst- og indtjeningsambitioner fastholdt trods øget usikkerhed om markedsforholdene.
  • Onlinesalget oppe med ca. 300% i ugerne efter nedlukningen
  • Hurtigt comeback fra 1. april til 17. maj 2020: 7% toplinjevækst, butikssalget kom hurtigt retur efter genåbningen, begrænset marginpres og normaliserede pengestrømme

Årsrapport 2019/20: Vækst trods corona – drevet af onlineboom
Matas realiserede en samlet omsætning på DKK 3.688,5 mio. for regnskabsåret 2019/20, svarende til en stigning på 4,2% i forhold til 2018/19. Den underliggende vækst, det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 2019/20 som i 2018/19, udgjorde 0,7%. Indtjeningen (EBITDA før særlige poster og før IFRS 16) blev DKK 517,9 mio. mod 548,6 mio. sidste år og årets resultat efter skat (før IFRS 16) blev DKK 206 mio.

Det er ledelsens vurdering, at følgevirkningerne af corona-pandemien påvirkede årets resultat negativt med omkring DKK 50 mio. i tabt omsætning og ca. DKK 20 mio. i tabt indtjening i de sidste tre uger af marts 2020, hvor Danmark lukkede ned. Matas’ onlinesalg voksede markant gennem krisen og i takt med, at Danmark åbnede, kom efterspørgslen i butikkerne hurtigt igen.

”Corona-nedlukningen påførte Matas et umiddelbart og mærkbart tab, men samtidig stod vores samfundsrolle krystalklar: Danskerne har haft behov for Matas på en anden måde end normalt under krisen. Vi har holdt de allerfleste butikker åbne gennem hele perioden og vores nethandel er eksploderet”, udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg.

I 4. kvartal steg onlinesalget på matas.dk med 85% og onlinehandlen, inklusiv Firtal, udgjorde 19,3 % af salget. Under nedlukningen introducerede Matas online live-shopping fire dage om ugen og en ny type rådgivningsfunktion, hvor kunder kan komme i videokontakt med uddannede materialister.

For regnskabsåret 2019/20 voksede matas.dk samlet set 76% i forhold til året før. Inklusiv omsætning fra Firtal blev 14,7% af salget gennemført online mod 7,1% året før.

DKK mio.Efter IFRS 16 2019/20Før IFRS 16 2019/20Før IFRS 16 2018/19Efter IFRS 16
4. kvartal 2019/20
Før IFRS 16
4. kvartal 2019/20
Før IFRS 16
4. kvartal 2018/19
       
Nettoomsætning3.688,53.688,53.541,3817,0817,0827,7
Bruttoresultat1.640,41.640,41.588,8373,8373,8377,2
Resultat af primær drift (EBIT)292,9297,4363,310,810,449,4
EBITDA678,4496,4529,7116,268,892,6
EBITDA før særlige poster699,9517,9548,6119,171,795,7
Periodens resultat191,2205,9263,11,50,233,3
Justeret resultat efter skat282,6297,3343,223,021,752,7
       
Pengestrøm fra driftsaktivitet446,8264,8472,832,6-14,849,2
       
Særlige poster21,521,518,92,92,93,1
EBITDA margin18,4%13,5%15,0%14,2%8,4%11,2%
EBITDA margin før særlige poster19,0%14,0%15,5%14,6%8,8%11,6%
Omsætningsvækst4,2%4,2%2,2%-1,3%-1,3%7,6%
Underliggende (like for like) omsætningsvækst0,7%0,7%0,5%-2,2%-2,2%2,1%

Indfrielse af de finansielle forventninger til 2019/20 påvirket af corona-pandemien
Det er selskabets vurdering, at omsætningen i de sidste tre uger af marts 2020 faldt med omkring DKK 50 mio. på baggrund af nedlukningen af landet, en nedlukning som også betød, at en række storcentre stod tomme og Matas derfor holdt ca. 35 butikker midlertidigt lukket. Ved udgangen af marts 2020 havde Matas 235 åbne butikker og per 11. maj 2020 var alle butikker igen åbne.

Den samlede omsætning i marts 2020 var på indeks 86 i forhold til året før, mens salget for hele regnskabsårets 4. kvartal nåede indeks 99 i forhold til året før.

Som resultat blev årets omsætning på DKK 3.688,5 mio., svarende til en omsætningsvækst på 4,2%. Den underliggende omsætningsvækst (like for like) var på 0,7% og indtjeningsmarginen (EBITDA før særlige poster i procent af omsætningen) var 14,0% (før IFRS 16).

Såfremt Danmark ikke var blevet ramt af corona–pandemien er det ledelsens vurdering, at den samlede omsætningsvækst for regnskabsåret 2019/20 havde været over 5,5% og at den underliggende omsætningsvækst (like-for-like) ville have ligget på over 2%.

EBITDA marginen før særlige poster og før IFRS 16 ville have været pænt over 14%, da indtjeningen blev påvirket negativt med ca. DKK 20 mio. i de sidste uger af marts som følge af mistet salg og ekstraomkostninger.

”I lyset af corona-pandemien er årets resultat tilfredsstillende. Vi havde kurs mod at indfri vores vækst- og resultatforventninger da corona-krisen ramte og omsætningen faldt med 50 mio. kroner i løbet af få uger. Samtidig er vi bevidste om, at vi trods alt blev ramt i den lette ende af skalaen sammenlignet med andre dele af detailhandlen” siger Gregers Wedell-Wedellsborg.

Pengestrømmene var negativt påvirket af corona, dels som følge af det lavere salg i marts på omkring DKK 50 mio., dels grundet lageropbygning af corona-relaterede varer.

Trading Update: Matas er kommet stærkt tilbage med en salgsvækst på 7% i perioden fra 1. april til 17. maj 2020
I perioden fra 1. april til 17. maj 2020 voksede salget hos Matas med over 7% i forhold til året før. Matas er således kommet hurtig ud af denne del af krisen i takt med, at Danmark er lukket mere op, og har genvundet en del af det tabte salg i marts. Det betyder, at Matas allerede nu har kunnet kalde alle sine hjemsendte medarbejdere tilbage på arbejde, er trådt ud af lønkompensationsordningen og har valgt at tilbagebetale den lønkompensation, selskabet allerede har modtaget.

Fremgangen i salget perioden fra 1. april til 17. maj 2020 har været drevet af ekstraordinær høj vækst i omsætningen online, idet niveauet for onlinesalget fra matas.dk og Firtal samlet set var omkring tre gange højere end for samme periode året før.

Salget i perioden var karakteriseret af, at kampagneandelen var højere end året før, hvilket sammen med den høje onlineandel samt ekstraordinære omkostninger til drift af matas.dk og levering af webpakker har lagt et mindre negativt pres på indtjeningen.

”Matas er kommet rigtigt godt ud af krisen med pæn vækst i omsætningen i april og første halvdel af maj og har genvundet en del af det tabte salg i marts. Det betyder, at vi har valgt at betale hele den lønkompensation, vi har modtaget fra staten, tilbage. Lønkompensationsordningen hjalp os over kløften, da salget styrtdykkede i de første uger, og holdt hånden under hundredvis af jobs i Matas. Parterne bag aftalen fortjener stor ros for hurtigt at skabe tryghed for vores medarbejdere og gøre det muligt for ledelsen at fokusere på at komme sikkert ud af krisen.” udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg. 

I perioden fra 1. april til og med 17. maj 2020 er der sket en normalisering af de frie pengestrømme.

Finansielle forventninger og ambitioner
De sundhedsmæssige, økonomiske og strukturelle effekter af COVID-19 pandemien er alvorlige og kan potentielt være ganske omfattende og have langvarige konsekvenser for forbrugeradfærden og samfundet generelt.

Den aktuelle usikkerhed omkring detailhandlen specifikt og den økonomiske udvikling generelt er derfor forhøjet. På den baggrund har Matas koncernen valgt ikke på nuværende tidspunkt at fastlægge specifikke finansielle forventninger til regnskabsåret 2020/21.

Matas langsigtede finansielle ambitioner frem mod 2022/23 for omsætning og indtjening er fastholdt som tidligere udmeldt. De finansielle ambitioner frem mod 2022/23 er baseret på fortsat jævn markedsvækst og moderat øget konkurrence. Derudover ventes kanalskiftet fra handel i fysisk butik til onlinehandel at fortsætte i løbet af strategiperioden. Det bemærkes, at usikkerheden omkring antagelserne er øget.

Der er på baggrund af implementeringen af IFRS 16 sket en teknisk tilretning af ambitionen for EBITDA marginen før særlige poster i 2022/23, idet niveauet løftes ca. 4%-point som resultat af denne. For EBITDA marginen før særlige poster er ambitionen underliggende uændret, idet niveauet teknisk er løftet fra 14% til 18%.

Matas har ændret den underliggende langsigtede ambition med hensyn til selskabets gearing (Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA før særlige poster). Målsætningen er fortsat at gearingen skal ligge i mellem 2,5 og 3. Det svarer reelt til en opstramning af det tidligere mål, da den tekniske effekt af implementering af IFRS 16 på gearingen har været en stigning på ca. 0,3 (svarende til at gearingen efter implementering af IFRS 16 var 3,6 ved udgangen af regnskabsåret 2019/20 fremfor 3,3 før effekt af IFRS 16). 

Endelig er forventningen til det årlige niveau for CAPEX sænket for de resterende tre år i strategiperioden som konsekvens af, at en overvægt af investeringerne blev foretaget i strategiperiodens første to år.

De finansielle ambitioner frem mod 2022/23 er herefter som følger:

  • En samlet omsætning i 2022/23 på omkring DKK 4 mia.
  • Underliggende positiv omsætningsvækst.
  • En EBITDA margin før særlige poster på mere end 18% (efter effekt af IFRS 16) i slutningen af strategiperioden.
  • Et årligt niveau for CAPEX på mellem DKK 80 og 120 mio. i strategiperiodens sidste tre år
  • En gearing (efter effekt af IFRS 16) på et niveau mellem 2,5 og 3 (nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA før særlige poster). Gearingen bør ikke materielt overstige 3 i længere perioder.

Effekterne fra købet af Firtal Group og Kosmolet samt fra satsningen på det grønne område er inkluderet i de finansielle ambitioner frem mod 2022/23. Effekterne fra endnu ikke offentliggjorte vækstinitiativer er ikke medregnet i de finansielle ambitioner for strategiperioden.

Udbytte
Bestyrelsen indstiller, at der på baggrund af den aktuelle usikkerhed om de økonomiske og samfundsmæssige rammebetingelser i 2020/21, samt bestyrelsens beslutning om at styrke Matas’ likviditet og reducere gearingen, ikke betales udbytte for regnskabsåret 2019/20.

Telekonference
Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere den 27. maj 2020 kl. 12.30. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: https://investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK:          +45 82333194
UK:          +44 3333009263
US:          +1 8338230587

Link til webcast: https://matas.eventcdn.net/2020fy

Ring venligst 5 minutter før telefonkonferencen begynder.

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 30. juni 2020 kl. 16.00 hos Gorrissen Federspiel Advokater, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V.


Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. +45 48 16 55 55

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. + 45 48 16 55 55

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. +45 48 16 55 48

Klaus Fridorf                                                                                            
Kommunikationschef, tlf. +45 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne meddelelse. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i meddelelsen. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af tiltag til at begrænse COVID-19, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.