Årsrapport 2020/21 samt trading update

Selskabsmeddelelse 01 2021/22 – INTERN VIDEN
Allerød den 27. maj 2021

 

Årsrapport 2020/21 samt trading update

 

Højdepunkter fra Matas årsrapport 2020/21

 • Årets omsætning blev på DKK 4.164 mio., svarende til en vækst på 12,9% i forhold til året før. En ekstraordinær høj efterspørgsel, som følge af Covid-19 pandemien, påvirkede væksten med omkring 3-4%.
 • Væksten i Matas’ online salg fortsatte, og den digitale omsætning blev i regnskabsåret fordoblet til DKK 1,1 mia. Onlinesalget udgjorde 32% af det samlede salg i Q4 og 26% for året som helhed.
 • Lønsomheden blev fastholdt på et højt niveau med en EBITDA-margin før særlige poster på 19,1% (19,0%), svarende til DKK 797 mio.
 • De frie pengestrømme blev historisk stærke med DKK 774 mio. mod DKK 111 mio. sidste regnskabsår.
 • Matas’ realiserede resultater – både for vækst og lønsomhed – opfyldte den senest reviderede guidance, som blev offentliggjort i februar 2021.
 • Bestyrelsen indstiller, at der distribueres DKK 150 mio. svarende til 42% af Matas’ justerede resultat for 2020/21til selskabets aktionærer. Heraf bliver halvdelen udbetalt som udbytte, svarende til DKK 2,00 pr. aktie, og resten sker i form af et aktietilbagekøbsprogram. (Der blev ikke udbetalt udbytte eller tilbagekøbt aktier sidste år).
 • Matas har opnået sine femårige finansielle ambitioner to år før forventet og har på den baggrund iværksat en strategiopdatering med fokus på øget langsigtet vækst drevet af højere investeringer i den digitale forretning.
 • For regnskabsåret 2021/22 forventer Matas en omsætningsvækst på mellem -2% til +2%, en EBITDA-margin (før særlige poster) på mellem 17 og 18,5%, samt investeringer i intervallet DKK 140-160 mio. eksklusive opkøb og et muligt logistikprojekt.
 • Matas kommer med en opdateret strategisk retning frem mod 2025/26, som vil blive uddybet på en kapital-markedsdag den 18. august 2021.

Trading Update for perioden 1. april-22. maj 2021

 • Detailsalget i Matas voksede i perioden fra 1. april til 22. maj 2021 med 7% i forhold til samme periode sidste år. Der var en klar vækst i salget i de fysiske butikker, mens onlinesalget blev fastholdt på sidste års meget høje niveau.
 • Matas har udvidet sin sundhedsplatform i det nye regnskabsår med købet af teknologi- og indkøbsselskaberne Apo IT og Web Apo, som betyder, at Matas fremover vil servicere et onlineapotek med IT, logistik og indkøbsydelser.


Årsrapport 20
20/21: Et finansielt og strategisk styrket Matas

Matas er er kommet styrket gennem Covid-19 pandemien. Øget efterspørgsel på sundhedsprodukter og en eksplosion i nethandlen har resulteret i en historisk høj vækst, en øget kundetilfredshed, tilgang af medlemmer i Club Matas og en markant styrkelse af Matas brandet.

Matas digitale salg rundede i regnskabsåret en mia. kr., hvilket er knap en tidobling på tre år.

Krisen har forvandlet Matas til en digital virksomhed med en styrket sundhedsprofil. Det skyldes naturligvis en ekstraordinær efterspørgsel og ændrede indkøbsmønstre, men er også resultatet af den offensive strategi, vi har forfulgt over de seneste tre år, udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg.

Matas lancerede i maj 2018 strategien ”Et fornyet Matas” med fokus på digital transformation. Krisen satte yderligere skub i den digitale udvikling i butikkerne. I løbet af året blev der introduceret en række nye online værktøjer. Butikkerne blev omdannet til små tv-studier, og kunderne kunne hjemme fra sofaen få rådgivning fra materialister via video og chat. Disse tiltag gav butikkerne nyt liv, og de kommer til at blive en fast del af hverdagen i fremtidens butikker. Matas streamer nu live shopping-events flere gange hver uge.
Samtidig har danskerne – særligt i nedlukningsfaserne – handlet langt mere på nettet, hvor Matas de seneste tre år har bragt sig i en ledende position. Matas.dk blev fx i 2020 af Dansk Erhverv målt til at være den næstmest benyttede webshop i Danmark. Da Covid-19 krisen var på sit højeste, var der dage, hvor onlinehandlen på matas.dk var 10 gange så høj som året før og næsten på niveau med den samlede handel i de 265 fysiske butikker. Samlet set voksede onlinesalget 100% i regnskabsåret og udgør nu over en fjerdedel af gruppens samlede omsætning.

Matas står ved indgangen til det nye regnskabsår finansielt og strategisk særdeles godt rustet til at agere langsigtet i en detailsektor under forandring trods usikkerheden om eftervirkningerne af Covid-19 pandemien.

Nu står vi over for krisens næste kapitel, hvor dele af vores liv og forbrug forhåbentlig vil blive normaliseret, mens andre dele stadig vil være forandret. Det opbrud vil vi bruge som afsæt for en ny retning for Matas med ambition om højere langsigtet vækst”, udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg.

Matas kommenterer den nye strategi på en telekonference i dag den 27. maj 2021 kl. 10.00 og afholder en kapitalmarkedsdag den 18. august 2021, hvor strategien vil blive uddybet.


Hoved- og nøgletal for Q4 og hele året

DKK mio.  Q4 2020/21Q4 2019/20Året 2020/21Året
2019/20
       
Totalindkomstopgørelse      
Nettoomsætning  9718174.1643.689
Bruttoresultat  4433741.8411.640
EBITDA  147116788678
Resultat af primær drift (EBIT)  4111380293
Finansielle poster, netto  -11-12-27-43
Resultat før skat  30-1,0353250
Årets resultat  161,5269191
       
Særlige poster  5,42,99,122
       
EBITDA før særlige poster  152119797700
Justeret resultat efter skat  4223358283
       
Balance      
Aktiver  6.1436.5886.1436.588
Egenkapital  3.0392.7643.0392.764
Nettoarbejdskapital  -12690-12690
Nettorentebærende gæld  1.7272.4501.7272.500
       
Pengestrømsopgørelse      
Pengestrøm fra driftsaktivitet  7533952447
Investering i materielle aktiver  -40-66-51-124
Frie pengestrømme  35-34774111
       
Nøgletal      
Omsætningsvækst    12,9%4,2%
Underliggende (like for like) omsætningsvækst  19,8%-2,2%13,5%0,7%
Bruttomargin  45,6%45,8%44,2%44,5%
EBITDA margin  15,1%14,2%18,9%18,4%
EBITDA margin før særlige poster  15,6%14,6%19,1%19,0%
EBIT-margin  4,2%1,3%9,1%7,9%
Cash conversion    109,7%45,3%
       
Resultat pr. aktie, DKK    7,045,01
Udvandet resultat pr. aktie, DKK    6,964,96
Udbytte pr. aktie (foreslået), DKK    2,000,00
Aktiekurs ultimo, DKK    83,142,7
       
ROIC før skat    9,6%8,5%
Nettoarbejdskapital i procent af omsætningen    -3,0%2,4%
Investeringer i procent af omsætningen    4,3%9,1%
Nettorentebærende gæld/justeret EBITDA    2,23,6
       
Antal transaktioner (mio.)  4,74,620,920,9
Gennemsnitlig transaktionsstørrelse (DKK)  204174197,5174,7
Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE)    2.1522.197


Indfrielse af de finansielle forventninger til 20
20/21

Matas startede uden finansiel guidance for regnskabsåret 2020/21 på grund af pandemien og gav sin første guidance for 2020/21 i forbindelse med aflæggelsen af Q1 regnskabet i august. Efterfølgende blev guidance opjusteret tre gange på baggrund af den positive udvikling i omsætning og indtjeningsmargin.


Finansielle forventninger til 2020/21 offentliggjort ved


Q1Opjustering
Q2


Opjustering
Trading Update Q3
Opjustering
Q3


Faktisk
2020/21
      
OmsætningsvækstOmkring 6%Omkring 8%Over 10%Over 12%12,9%
Underliggende omsætningsvækstOmkring 6%Omkring 8%Over 10%Over 12%13,5%
EBITDA margin før særlige posterOmkring 18%Over 18%Over 18%Over 18,5%19,1%
      

Efter Q1 regnskabet blev guidance for CAPEX lagt i intervallet DKK 120-140 mio.

CAPEX for regnskabsåret blev realiseret DKK 148 mio., lidt højere end forventet grundet betydelige investeringer i selskabets kapacitet til håndtering af den stigende online volumen. Investeringerne i butiksnetværket faldt i forhold til året før.

Gearingen var ved regnskabsårets udgang 2,2, hvilket lå under selskabets udmeldte målinterval for gearingen på mellem 2,5 og 3.


Matas’ finansielle forventninger til 2021/22

Omsætningen forventes i intervallet DKK 4.080-4.250 mio. svarende til vækst mellem -2% og +2%.
EBITDA marginen før særlige poster forventes realiseret inden for et spænd mellem 17% og 18,5%.
Investeringer eksklusive opkøb og et muligt logistikprojekt (Project LOG) forventes i intervallet DKK 140-160 mio.

De finansielle forventninger til regnskabsåret 2021/22 er mere usikre end normalt på grund af den uforudsigelige udvikling af Covid-19 pandemien og de afledte konsekvenser for samfundsudviklingen generelt og detailhandlen specifikt.

Matas har både organisk og gennem opkøb styrket sin markedsposition og forventer derfor at kunne fastholde omsætningsniveauet i 2021/22 trods den ekstraordinært høje vækst i 2020/21.

I 2020/21 var Matas begunstiget af en række ekstraordinære faktorer: Et generelt løft i privatforbruget på dagligvarer og personlig pleje; en øget efterspørgsel efter sundhedsprodukter (særligt værnemidler); svækket konkurrence fra særligt travel retail og effekten af økonomiske stimuluspakker (feriepenge). Samlet set vurderes disse forhold at have påvirket omsætningen positivt med mellem 125 og 150 mio. kr. i 2020/21, en effekt som forventes gradvist at blive reverseret i løbet af 2021/22.

Forventningerne til omsætningen for 2021/22 er baseret på følgende grundantagelser:

 • Fortsat, men moderat, vækst i privatforbruget
 • Ingen væsentlige restriktioner eller nedlukning af detailhandlen i regnskabsåret
 • En gradvis normalisering af handelsmønstre og rejseaktivitet i løbet af 2. kalenderhalvår 2021
 • Bortfald af salg af værnemidler, men fortsat høj efterspørgsel efter sundhedsprodukter
 • Et fortsat kanalskifte fra fysisk detailhandel til nethandel dog i et mere afdæmpet tempo end i 2020/21
 • Moderat øget konkurrence, særligt online

På baggrund af den betydelige usikkerhed omkring udviklingen i omsætningen hersker der ligeledes en øget usikkerhed omkring udviklingen i indtjeningen i 2021/22. Til gengæld er lønsomheden i onlineforretningen forbedret markant i 2020/21, og derfor vil den forventede fortsatte forskydning af omsætning fra Matas’ fysiske butikker til onlinekanalerne ikke få en væsentlig negativ effekt på lønsomheden.

Forventningerne til indtjeningen er fastlagt ud fra følgende antagelser:

 • Et stabilt indtjeningsniveau i de fysiske butikker og på matas.dk
 • Øget digital forretningsudviklingsaktivitet på tværs af Matas Gruppen, hvilket på kort sigt forventes at ville påvirke EBITDA marginen negativt med op til 1%, men vil sikre selskabets langsigtede vækst

Matas har tidligere givet guidance for både den samlede omsætningsvækst og den underliggende like-for-like vækst, der korrigerede for effekten af åbning og lukning af butikker. I takt med at online omsætningen spiller en stadig større rolle, og Matas samtidig forventer at fortsætte konsolideringen af butiksnetværket i 2021/22, bliver denne opdeling ikke længere relevant. Derfor ophører Matas fremadrettet med at give en separat guidance for like-for-like omsætningen men vil fortsat rapportere dette nøgletal.

Matas forventer for 2021/22 et investeringsniveau mellem DKK 140 og 160 mio. eksklusiv tilkøbte aktiviteter i Web Sundhed og eventuelle andre opkøb. Hovedparten af investeringerne vil gå til it-investeringer, mens investeringer i de fysiske butikker forventes at udgøre en mindre andel. Hvis det bliver besluttet at gå videre med logistikprojektet (Project LOG) vil det samlede investeringsniveau blive væsentligt forøget.


Kapitalallokering og udbyttepolitik

Matas Gruppens kapitalstruktur skal til enhver tid tilsikre tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at kunne gennemføre de udmeldte strategiske målsætninger.

På baggrund af Matas’ ønske om at sikre virksomhedens langsigtede vækstpotentiale og lønsomhed må det forventes, at selskabets investeringsniveau vil blive fastholdt på et, set i historisk perspektiv, højt niveau. Som konsekvens heraf forventes udlodning i form af udbytte og aktietilbagekøb fremover at udgøre minimum 20% mod tidligere minimum 30% af justeret resultat efter skat.


Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas’ fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas’ kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i meddelelsen. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af sundhedstiltag, som ikke specifikt er nævnt tidligere.


Telekonference


Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere den 27. maj 2021 kl. 10.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. eller følgende link https://streams.eventcdn.net/matas/202021fy/

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK:+45 78723251
UK:+44 3333009031
US:+1 8335268383

Ring venligst 5 minutter før telefonkonferencen begynder.


Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 29. juni 2021 kl. 16.00 hos Gorrissen Federspiel Advokater, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V.


Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. +45 48 16 55 55

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. + 45 48 16 55 55

Klaus Fridorf        
Kommunikationschef, tlf. +45 61 20 19 97

Henrik Lund
Chef for Investor Relations, tlf. +45 30 30 99 08