Delårsrapport – 1. halvår 2014/15: Stigende indtjening, præcisering af vækstforventningerne og igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Halvårsrapport

Delårsrapport - 1. halvår 2014/15: Stigende indtjening, præcisering af
vækstforventningerne og igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 13 2014/15

Allerød, 2014-11-18 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Omsætningen i 2. kvartal
2014/15 blev DKK 793 mio., svarende til en vækst på 1,7% i forhold til 2.
kvartal 2013/14. For 1. halvår 2014/15 blev omsætningen DKK 1.620 mio.
sammenlignet med DKK 1.582 mio. året før. Like-for-like væksten udgjorde 0,5% i
2. kvartal 2014/15 efter en negativ effekt fra produkttilbagekaldelsen af
Depend GelLack på ca. 1%-point. Til trods for den lave vækst blev EBITA øget
med 8,2% i 2. kvartal 2014/15 til DKK 125 mio. på grund af en fremgang i EBITA
margin til 15,8% fra 14,9% i samme periode året før. Forventningen til
omsætningen for regnskabsåret 2014/15 ændres til i underkanten af DKK 3,5 mia.
fra tidligere omkring DKK 3,5 mia., og der igangsættes et
aktietilbagekøbsprogram på DKK 100 mio. i forlængelse af selskabets politik om
at udlodde overskydende likviditet til selskabets aktionærer. 

Terje List, adm. direktør udtaler i forbindelse med kvartalsregnskabet: ”Vi må
konstatere, at privatforbruget fortsætter på et lavt niveau, og vi forventer
nu, at det lave niveau fastholdes i resten af regnskabsåret. Med dette
udgangspunkt er vi tilfredse med, at vi i 1. halvår har forsvaret vores
indtjening og vores konkurrence­mæssige position inden for vores væsentligste
produktområder. Matas vil fortsat løbende tilpasse forretningsmodellen til
konjunkturbilledet og dermed også fremadrettet skabe betydelige pengestrømme.
Derfor igangsætter vi et aktietilbagekøbsprogram på DKK 100 mio., svarende til
ca. 2% af aktiekapitalen. ” 

Hovedpunkter for 2. kvartal 2014/15

 -- Omsætningen i 2. kvartal 2014/15 blev DKK 793 mio., svarende til en
   stigning på 1,7% sammenlignet med 2. kvartal 2013/14. Like-for-like væksten
   udgjorde 0,5% og var negativt påvirket af en ekstraordinær stor
   produkt­tilbagekaldelse af Depend GelLack fra leverandøren. Justeret for
   produkttilbagekaldelsen, der reducerede væksten med ca. 1%-point, var
   like-for-like væksten dog stadig lidt under det forventede.
 -- Bruttoresultatet i 2. kvartal 2014/15 blev DKK 373 mio., svarende til en
   bruttomargin på 47,0% sammenlignet med 44,7% i 2. kvartal 2013/14.
   Fremgangen skyldes konsolidering af tilkøbte butikker og normale
   kvartals­mæssige udsving. Produkttilbagekaldelsen havde ingen effekt på
   brutto­marginen i kvartalet.
 -- EBITA udgjorde DKK 125 mio. i 2. kvartal 2014/15 i forhold til DKK 116 mio.
   i samme periode året før, svarende til en fremgang i EBITA margin til 15,8%
   fra 14,9% året før. Samlet set var EBITA margin i 1. halvår 2014/15 på
   15,8% stort set uændret i forhold til de realiserede 15,9% i 1. halvår
   2013/14.
 -- Resultat efter skat for 2. kvartal 2014/15 blev DKK 66 mio., og Justeret
   resultat efter skat korrigeret for amortisering af varemærker blev DKK 80
   mio. i forhold til DKK 81 mio. i 2. kvartal af 2013/14.
 -- Pengestrømme fra primær drift faldt til DKK -1 mio. i 2. kvartal 2014/15
   fra DKK 96 mio. i samme periode året før. De frie pengestrømme i 2. kvartal
   2014/15 var DKK -34 mio. sammenlignet med DKK 71 mio. i 2. kvartal 2013/14.
   Den negative bevægelse i pengestrømmene i 2. kvartal 2014/15 skyldes
   udviklingen i arbejdskapitalen, der primært var relateret til en
   midlertidig stigning i varelagerne.
 -- Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.726 mio. pr. 30. september 2014,
   svarende til 2,7 gange løbende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod
   2,8 gange ved udgangen af 2. kvartal 2013/14.
 -- Club Matas fortsatte nettofremgangen i antal medlemmer i 2. kvartal 2014/15
   og fastholder med 1,5 mio. medlemmer dermed positionen som Danmarks største
   kundeklub.
 -- Der blev i 2. kvartal 2014/15 erhvervet 2 associerede Matas butikker og
   lukket én kædebutik. Der er taget beslutning om at lukke aktiviteterne i
   Sverige, og de to tilbageværende butikker vil blive lukket eller afhændet.
   Dette påvirker ikke forventningerne til dette års resultat.

Opdaterede forventninger til 2014/15
Det danske detailhandelsmarked har i regnskabsårets første halvår været
udfordrende med en fortsat afdæmpet købelyst blandt forbrugerne til trods for
et fortsat højt niveau for forbrugertilliden. Der forventes nu ingen mærkbar
forbedring i forbruget i den resterende del af regnskabsåret, og omsætningen
for 2014/15 forventes derfor nu at blive i underkanten af DKK 3,5 mia. i
forhold til den tidligere forventning om en omsætning omkring DKK 3,5 mia.
Denne forventning er baseret på en samlet estimeret like-for-like vækst i
2014/15 på 1-2%. 

EBITA margin forventes fortsat realiseret på niveau med 2013/14, der udgjorde
17,1%. (DKK million)          18. november 2014        21. august 2014
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
Forventninger til                                
 2014/15:                                    
Like-for-like vækst              1-2%             2-3%
Omsætning      I underkanten af DKK 3,5 mia.     Omkring DKK 3,5 mia.
EBITA margin      På niveau med 2013/14, der  På niveau med 2013/14, der
                  udgjorde 17,1%        udgjorde 17,1%
--------------------------------------------------------------------------------Opdatering på kapitalstrukturpolitik
Under hensyntagen til forventningen om selskabets evne til fortsat at generere
en høj positiv pengestrøm vurderes det, at et passende niveau for selskabets
bruttogæld på nuværende tidspunkt ligger på DKK 1.600-1.800 mio. Det vil være
koncernens politik fremadrettet at udlodde overskydende kapital til
aktionærerne igennem en kombi­nation af udbytter og løbende aktie­tilbagekøb.
Udbyttet vil uændret udgøre minimum 60% af årets Justeret netto resultat. 

Pr. 30. september 2014 udgjorde selskabets bruttogæld DKK 1.939 mio. Med en
forventet positiv pengestrøm i 2. halvår 2014/15 vil der pr. dags dato blive
igangsat et aktietilbagekøbsprogram på DKK 100 mio. løbende frem til senest
dagen før offentliggørelsen af årsrapporten for 2014/15 den 28. maj 2015. Det
er hensigten, at tilbagekøbte aktier vil blive annulleret. 

Conference call
Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere tirsdag den 18.
november kl. 10:00. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via
Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK                    +45 32 72 80 18
UK (internationalt)      +44 (0) 1452 555 131
US                    +1 866 682 8490Med venlig hilsen

Matas A/S