Delårsrapport – 1. halvår 2017/18

Matas A/S
Halvårsrapport

Delårsrapport - 1. halvår 2017/18

Selskabsmeddelelse 10 2017/18

Allerød, 2017-11-08 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Delårsrapport - 1. halvår
2017/18 

(1. april – 30. september 2017)

Lav omsætningsvækst og faldende resultatudvikling

”Trods skærpet konkurrence øgede Matas omsætningen i 2. kvartal 2017/18, blandt
andet som følge af øget efterspørgsel efter high-end Beauty produkter og en
stigning i kundernes varekurv. Regnskabet for 1. halvår 2017/18 er imidlertid
utilfredsstillende og lever ikke op til Matas’ ambitioner. 

På den baggrund iværksætter vi lige nu en række tiltag for at styrke vores
tilbud til kunderne og forbedre Matas’ resultat. For kunderne betyder det
lavere priser og stærkere tilbud på mange kendte varer, og mere attraktive
fordele til de næsten 1,8 mio. medlemmer af Club Matas. Samtidig vil vi gøre
det nemmere og hurtigere for kunderne at handle på Matas.dk, der med omkring
24.000 varer har Danmarks største udvalg inden for skønhed, sundhed og
velvære”, udtaler administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg. 

”For at frigøre kræfter til offensive tiltag gennemfører vi et
omkostningsreduktionsprogram. Samtidig lukker vi StyleBox som selvstændig kæde
og accelererer arbejdet med at tilpasse butiksnettet. Endelig har vi, i lyset
af de ændrede markedsvilkår, igangsat en proces med at opdatere vores strategi
med udgangspunkt i Matas’ grundlæggende styrker”. Hovedpunkter for 2. kvartal 2017/18

 -- Omsætningen i 2. kvartal 2017/18 var DKK 778,0 mio. svarende til en
   stigning på 0,8% sammenlignet med 2. kvartal 2016/17. Den underliggende
   vækst i omsætningen var ligeledes 0,8% (like for like).
 -- Omsætningen var drevet af øget salg i alle shop in shops, på nær Material
   shoppen. Der var i kvartalet en nedgang i kundetrafikken, hvilket blev
   afspejlet i et fald i antallet af transaktioner, mens den gennemsnitlige
   transaktionsstørrelse udviklede sig positivt med en stigning på 6,6%.
   E-handelssalget steg med mere end 35% i forhold til samme periode sidste
   år.
 -- Salgsudviklingen inden for High-End Beauty var tilfredsstillende.
   Fremgangen mere end modvirkede den negative effekt fra et fald i salget af
   Mass Beauty produkter, som blandt andet var drevet af et øgede antal
   konkurrerende udsalgssteder i forhold til samme periode sidste år. Mass
   Beauty blev også negativt påvirket af øget konkurrence fra
   dagligvarehandlen. Samlet set gik Beauty området en smule frem.
 -- Bruttoresultatet i 2. kvartal 2017/18 blev DKK 344,2 mio. svarende til en
   bruttomargin på 44,2%, hvilket var en reduktion på 2,7%-point fra 46,9% i
   2. kvartal 2016/17. Faldet var drevet af skærpet konkurrence fra specielt
   dagligvarehandlen samt en høj kampagneandel på tværs af kategorierne.
 -- De samlede omkostninger var, når der ses bort fra engangsomkostninger på
   DKK 12,7 mio. afholdt i forbindelse med skift af administrerende direktør,
   DKK 11,8 mio. lavere end samme kvartal sidste år. Faldet var blandt andet
   drevet af det omkostningsreduktionsprogram, som blev gennemført i
   slutningen af sidste regnskabsår.
 -- EBITA, som jf. definitionen i Årsrapport 2016/17 side 80 opgøres før
   særlige poster, udgjorde DKK 89,0 mio. i 2. kvartal 2017/18. Det svarede
   til en EBITA margin på 11,4% i forhold til 12,6% i den samme periode året
   før. Faldet i marginen blev drevet af den lavere dækningsgrad. EBITDA før
   særlige poster blev DKK 107,5 mio. og marginen 13,8%.
 -- Resultat efter skat for perioden blev DKK 40,3 mio. og Justeret resultat
   efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til
   software og særlige poster, blev DKK 65,3 mio. i forhold til henholdsvis
   DKK 54,6 og 69,4 mio. i samme periode sidste år.
 -- Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 54,2 mio. i 2. kvartal 2017/18 fra
   DKK 13,1 mio. i samme kvartal året før. De frie pengestrømme var DKK 25,3
   mio. mod DKK -21,8 mio. året før, drevet af en reduktion i
   arbejdskapitalen.
 -- Bruttogælden udgjorde DKK 1.746,3 mio. pr. 30. september 2017. Målsætningen
   er fortsat at have en bruttogæld på DKK 1.600-1.800 mio. Den rentebærende
   nettogæld udgjorde DKK 1.694,0 mio. pr. 30. september 2017 svarende til 2,8
   gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod 2,8 gange ved
   udgangen af 2. kvartal 2016/17.
Hovedpunkter for 1. halvår 2017/18

 -- Omsætningen i første halvår 2017/18 var DKK 1.598,9 mio. og faldt med 1,3%
   i forhold til første halvår 2016/17. Underliggende faldt omsætningen med
   1,1% (like for like).
 -- Bruttoresultatet for første halvår var DKK 723,3 mio., svarende til en
   bruttomargin på 45,2%, mod en bruttomargin på 47,1% i samme periode året
   før.
 -- EBITA udgjorde DKK 208 mio. i første halvår 2017/18 mod DKK 234,4 mio. i
   samme periode sidste år. Samlet set var EBITA marginen 13,0%, hvilket er et
   fald på 1,5%-point i forhold til samme periode året før. Faldet i marginen
   blev drevet af den lavere dækningsgrad. EBITDA før særlige poster blev DKK
   244,0 mio. og EBITDA marginen 15,3%.
 -- Resultat efter skat for første halvår blev DKK 114,4 mio. og Justeret
   resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret
   til software og særlige poster, blev DKK 154,3 mio. i forhold til
   henholdsvis DKK 139,1 og 168,7 mio. i samme periode sidste år.
 -- De frie pengestrømme steg til DKK 58,6 mio. for første halvår mod DKK 3,8
   mio. i samme periode sidste år.
Resultatforbedrende tiltag

 -- Med udgangspunkt i de ændrede markedsvilkår igangsættes en række tiltag med
   henblik på at frigøre ressourcer til nye satsninger samt til at styrke
   kundeoplevelsen og konkurrenceevnen. Tiltagene omfatter
   omkostningsreduktioner, StyleBox ophører som kæde og arbejdet med at
   tilpasse butiksnettet accelereres, primært i byer hvor der er mere end én
   Matas butik.
 -- Kundeoplevelsen skal styrkes, hvilket blandt andet skal ske gennem
   yderligere udvikling af Club Matas, den digitale platform og webshoppen.
   Konkurrenceevnen skal sikres via offensive kommercielle tiltag gennem
   investeringer i kampagner, hyldepriser og medlemsfordele.
 -- Der sættes yderligere fokus på e-commerce gennem ansættelse af en
   e-commerce direktør med direkte reference til den administrerende direktør.Finansielle forventninger

 -- Resultatet for 1. halvår 2017/18 er utilfredsstillende og lever ikke op til
   Matas ambitioner. Som følge heraf blev de finansielle forventninger til
   helåret justeret, jævnfør selskabsmeddelelse nr. 9 fra 10. oktober 2017.
 -- På den baggrund er der igangsat en proces med henblik på at opdatere Matas
   strategi, herunder en tilpasning af de langsigtede finansielle ambitioner.
 -- Det er fortsat koncernens politik at udlodde overskydende kapital til
   aktionærerne igennem en kombination af udbytter, der vil udgøre minimum 60
   % af Justeret resultat efter skat, og løbende aktietilbagekøb. Der
   gennemføres ikke et aktietilbagekøbsprogram for 2017/18.
 -- Der tilstræbes en udbyttebetaling på samme niveau i DKK som for 2015/16 og
   2016/17 (DKK 6,30 pr. aktie).

Forventningerne til 2017/18 er uforandrede ift. selskabsmeddelelse nr. 9 fra
10. oktober 2017: 

 -- Et fald i den underliggende (like for like) omsætning på mellem 0 og 2%
   efter hensyntagen til negativ kalendereffekt.
 -- EBITA før særlige poster realiseres på et niveau mellem DKK 440-470 mio.
 -- Investeringer på omkring DKK 90-100 mio. (eksklusiv overtagelse af
   butikker).

EBITA er jf. definitionen i Årsrapport 2016/17 side 80 opgjort før særlige
poster. Særlige poster i forbindelse med de planlagte resultatforbedrende
tiltag er således ikke inkluderet i de finansielle forventninger til EBITA for
2017/18. Engangsomkostningerne på DKK 12,7 mio. afholdt i forbindelse med skift
af administrerende direktør i Matas A/S er inkluderet i forventningerne til
EBITA. Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 8.
november 2017 kl. 14. 

Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investor
hjemmeside: www.investor.matas.dk. 

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK: +45 38 32 28 69

UK: +44 (0)20 3427 1910

US: +1718 971 5768

Event kode: ”Matas” eller 1067169

Ring venligst 5 minutter før telefonkonferencen begynder.Link til webcast: https://edge.media-server.com/m6/p/zca7buarKontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg

Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55Anders T. Skole-Sørensen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55Elisabeth Toftmann Klintholm

Head of Investor Relations & Strategy, tlf. 48 16 55 48