Delårsrapport – 1. halvår 2018/19 – Matas opjusterer: Stabil indtjening og rekordfremgang i det digitale salg

Selskabsmeddelelse 10 2018/19
Allerød den 8. november 2018

Delårsrapport – 1. halvår 2018/19
(1. april – 30. september 2018)

Matas opjusterer: Stabil indtjening og rekordfremgang i det digitale salg

Regnskabsårets 2. kvartal viste hastig fremdrift i implementeringen af Matas nye strategi, rekordvækst i det digitale salg og stabil indtjening trods lavere omsætning. Som konsekvens heraf øges forventningerne til EBITDA marginen for hele 2018/19 fra over 14,5% til over 15%.

Resultatmæssigt er der gode takter. Omsætningen i hele 1. halvår var uændret DKK 1.621,0 mio. mod DKK 1.620,7 mio. året før, mens driftsresultatet (EBITDA før særlige poster) steg til DKK 246,9 mio. mod 244,0 kr. i 1. halvår sidste år.  

I 2. kvartal alene faldt salget med 1,6 % i forhold til sidste år, primært på grund af færre handelsdage og en forskydning af kampagnerne. Til gengæld steg indtjeningen i samme periode og EBITDA før særlige poster steg til DKK 108,6 mio. mod DKK 107,5 mio. i 2. kvartal sidste år. 

”Vi sælger lidt mindre i kvartalet, men tjener til gengæld en spids mere. Resultatudviklingen er dermed stabiliseret for andet kvartal i træk selv om konkurrencen er hårdere end nogensinde. Samlet set betyder det, at vi kan fortsætte et højt udviklingstempo og samtidig løfte vores forventninger til indtjeningen for helåret”, udtaler administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

Matas digitale transformation fortsatte med fuld kraft med 61% vækst i salget på matas.dk. Samtidig annoncerede Matas i kvartalet opkøbet af Firtal Group, som bl.a. ejer helsebixen.dk. Transaktionen blev godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 5. november 2018. Kvartalet bød desuden på åbningen af to Matas Natur konceptbutikker og en styrkelse af det naturlige sortimentet på Matas.dk for at forstærke positionen på det grønne marked.   

”Vores digitale vækst accelererer. Kunderne har taget godt imod vores satsning på lynhurtig levering og vi leverer den højeste vækstrate siden matas.dk kom til verden”, udtaler administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

Hovedpunkter for 2. kvartal 2018/19

 • Forventningerne til EBITDA marginen før særlige poster løftes fra et niveau på mere end 14,5% til mere end 15% for regnskabsåret 2018/19.
 • Arbejdet med at implementere strategien ”Et fornyet Matas” fortsatte som planlagt og i regnskabsårets 2. kvartal blev der igangsat og gennemført en række initiativer, der sigter mod at øge kundetilfredsheden og omsætningen samt sikre indtjeningen.  
 • Omsætningen i 2. kvartal 2018/19 var DKK 777,2 mio., og faldt således med 1,6% i forhold til 2. kvartal 2017/18, hvor omsætningen var DKK 789,9 mio. (redefineret, se note 1). Det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 2. kvartal 2018/19 som i 2. kvartal 2017/18, faldt 1,9% i kvartalet. Det er ledelsens vurdering, at den negative kalendereffekt reducerede den underliggende omsætningsvækst med ca. 0,6%-point.
 • Omsætningen i High-End Beauty og Material viste fremgang, mens salget i de resterende shops viste en mindre tilbagegang. Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse steg 2,8% til DKK 154,0 mens antallet af transaktioner faldt med 2,3% til 5,0 mio. mod 5,1 mio. året før.
 • E-handelssalget steg med 61% i forhold til samme periode året før. Mere end halvdelen af alle e-handelsordrer blev i kvartalet afhentet i en Matas butik.
 • Salgsudviklingen inden for High-End Beauty og Material levede op til forventningerne med en stigning på henholdsvis 1,5% og 4,5%. Salget af Mass Beauty skuffede trods en positiv påvirkning fra et øget salg af solprodukter. Mass Beauty salget faldt samlet 2,6% på baggrund af en fortsat skærpet konkurrence fra bl.a. dagligvarehandelen.
 • Bruttoresultat for 2. kvartal 2018/19 blev DKK 349,0 mio. med en bruttomargin på 44,9%, hvilket var en stigning på 1,3%-point i forhold til 43,6% i 2. kvartal 2017/18.
 • De samlede omkostninger var DKK 0,5 mio. højere end samme kvartal året før. Andre eksterne omkostninger steg med DKK 16,1 mio. Omkostningsstigningen var hovedsageligt begrundet i engangsomkostninger på DKK 9,5 mio., primært i forbindelse med købet af Firtal Group ApS samt omkostninger til strategiimplementering. Personaleomkostningerne blev reduceret med DKK 15,6 mio. i forhold til samme kvartal sidste år, hvor disse var påvirket af engangsomkostninger til CEO skifte på DKK 12,0 mio.
 • EBITDA blev DKK 99,1 mio. i 2 kvartal 2018/19 mod DKK 94,8 mio. året før. EBITDA marginen var 12,8%, svarende til en fremgang på 0,7%-point. Stigningen i EBITDA marginen kan primært henføres til en højere dækningsgrad end i samme kvartal sidste år samt en mindre negativ påvirkning fra særlige poster.
 • EBITDA før særlige poster var DKK 108,6 mio., og steg således 1,0% fra DKK 107,5 mio. året før. EBITDA marginen før særlige poster var 14,0% mod 13,6% året før, drevet af den øgede bruttomargin.
 • Resultat efter skat for perioden blev DKK 36,6 mio. og Justeret resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software og særlige poster, blev DKK 61,0 mio. i forhold til henholdsvis DKK 40,3 og 65,3 mio. i samme periode året før.
 • Den effektive skatteprocent i 2. kvartal 2018/19 udgjorde 28,1% svarende til en skatteudgift på DKK 14,3 mio. Der er i perioden afholdt ikke fradragsberettigede transaktionsomkostninger i forbindelse med købet af Firtal Group ApS, hvilket har forøget den effektive skatteprocent.
 • Pengestrøm fra primær drift faldt DKK 7,6 mio. til DKK 46,6 mio. i 2. kvartal 2018/19. De frie pengestrømme var DKK 5,8 mio. mod DKK 25,3 mio. året før. De frie pengestrømme var negativt påvirket af en betydelig forøgelse af investeringsaktiviteterne samt en lidt lavere pengestrøm fra driftsaktiviteterne.
 • Bruttogælden udgjorde DKK 1.691,4 mio. pr. 30. september 2018. Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.636,5 mio. pr. 30. september 2018 svarende til 2,9 gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster, mod 2,8 ved udgangen af 2. kvartal 2017/18.

Hovedpunkter for 1. halvår 2018/19

 • Koncernens ledelse præsenterede strategien ”Et fornyet Matas”, der rækker frem mod 2023, på en kapitalmarkedsdag den 30. maj 2018 i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2017/18. Arbejdet med at implementere strategien skrider planmæssigt frem og i regnskabsårets 1. halvår blev der igangsat en række initiativer for at øge kundetilfredshed og omsætning samt at sikre indtjeningen.
 • Omsætningen i de første seks måneder af 2018/19 var DKK 1.621,0 mio., uændret fra 1. halvår 2017/18, hvor omsætningen var DKK 1.620,7 mio. (redefineret, se note 1). Underliggende faldt omsætningen med 0,3% (like for like).
 • E-handelssalget steg i første halvår med 55% i forhold til samme periode året før.
 • Bruttoresultatet for første halvår var DKK 730,7 mio. med en bruttomargin på 45,1%, hvilket var en stigning på 0,4%-point i forhold til 44,6 % i halvår 2017/18.
 • EBITDA blev DKK 232,4 mio. i 1. halvår 2018/19 og EBITDA marginen 14,3%, på niveau med året før.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 246,9 mio. i 1. halvår 2018/19 med en tilhørende EBITDA margin på 15,2% mod 15,1% året før.
 • Resultat efter skat for perioden blev DKK 107,4 mio. og Justeret resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software og særlige poster, blev DKK 150,7 mio. i forhold til henholdsvis DKK 114,4 og 154,2 mio. i samme periode året før.
 • Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 151,9 mio. i 1. halvår 2018/19 fra DKK 130,9 mio. året før. De frie pengestrømme var DKK 78,7 mio. mod DKK 58,6 mio. året før.

Finansielle forventninger

Koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2018/19 er på tre punkter uforandrede i forhold til selskabsmeddelelse nr. 5 2018/19 om Matas køb af Firtal Group ApS. Forventningerne til EBITDA margin før særlige poster er revideret fra et niveau på mere end 14,5% til mere end 15%.

De samlede forventninger er:

 • Uændret niveau for den underliggende omsætning i forhold til i 2017/18 (like-for-like vækst på mellem -1 og 1%) (uændret)
 • EBITDA margin før særlige poster på mere end 15% (revideret)
 • Et niveau for CAPEX på mellem DKK 110 og 130 mio. (uændret)
 • Samlede investeringer (CAPEX og øvrige investeringer) på mellem DKK 240 og 260 mio. (uændret)

De finansielle forvent­ninger til 2018/19 er baseret på forventninger om et svagt stigende privatforbrug, et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel og fortsat intensiv konkurrence på markedet for skønhed, helse og personlig pleje.

Omkostninger til gennemførelse af Matas’ vækststrategi er inkluderet i forventningerne.

Regnskabsåret 2018/19 indeholder én handelsdag mere end i 2017/18, hvilket forventes at ville påvirke omsætningen marginalt positivt.

Firtal Group ApS vil regnskabsmæssigt blive indregnet fra closing, der forventes at finde sted medio november 2018.  


Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere torsdag den 8. november 2018 kl. 09:15.
Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK                                                     +45 35 15 80 49
UK:                                                    +44 (0)330 336 9125
US:                                                    +1 929-477-0448
Event kode:                                        6218306

Link til webcast:                                  https://edge.media-server.com/m6/p/tu5xmv6n

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                                                                 
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55                                           

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55  

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftet fil