Delårsrapport – 1. halvår 2019/20: Vækst og stabil indtjening

Selskabsmeddelelse 10 2019/20 – INTERN VIDEN
Allerød den 30. oktober 2019

Delårsrapport – 1. halvår 2019/20
(1. april – 30. september 2019)

Vækst og stabil indtjening

Omsætningen i Matas voksede med 5,8% fra 2. kvartal 2018/19 og indtjening var DKK 107 mio. før effekt af IFRS 16 (EBITDA før særlige poster), hvilket svarer til DKK 154 mio. efter IFRS 16.

”Indtjeningen var stabil i forhold til samme kvartal året før på trods af fortsat digital oprustning og modernisering af butikkerne, og for 6. kvartal i træk voksede onlinesalget fra matas.dk med mindst 50% i forhold til samme kvartal året før. Det momentum vil vi fortsætte med flere investeringer i det digitale område,” udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg, der fortsætter:

”Samtidig har fornyelsen af vores butikker taget fart med 15 moderniseringer i år. Matas står friskere i gadebilledet, hvilket kunderne tager godt imod. Vi ser den mest positive effekt på salg og indtjening, når vi samtidig udvider, flytter eller sammenlægger butikker, så vi kan tilbyde kunderne større udvalg og endnu bedre service. Derfor vil vi fremadrettet prioritere denne type moderniseringer og tilpasninger af butiksnettet, selv om de tager længere tid at få på plads.”.

Som konsekvens af den tilpassede plan for butiksnettet er forventningerne til CAPEX for 2019/20 sænket til DKK 150 – 170 mio. (tidligere DKK 200 – 220 mio.).

Samtidig er de finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 for henholdsvis den samlede omsætning og den underliggende omsætningsvækst præciseret i lyset af, at væksten i salget i 2. kvartal 2019/20 var mindre positiv end forventet. Den samlede omsætning ventes at vokse mellem 3,5 og 5,5% (tidligere 3,5 – 6,5%), mens den underliggende omsætning (like for like) ventes at vokse mellem 0,5 og 1,5% (tidligere 0,5 – 2,5%). De effektiviseringstiltag, der i 2. kvartal er gennemført, som en del af strategien, slår positivt igennem med ca. DKK 25 mio. i regnskabsåret 2019/20, og forventningerne til EBITDA marginen før særlige poster fastholdes.

Delårsrapporten for 2. kvartal 2019/20 er aflagt inklusiv IFRS 16. Samtidig er hoved- og nøgletal før effekt af IFRS 16 medtaget for at muliggøre sammenligning med de samme perioder i 2018/19. Implementeringen af IFRS 16 har primært indvirkning på EBITDA og EBIT samt pengestrømme fra driftsaktivitet og finansiering. Omsætningen og bruttomargin er upåvirket af IFRS 16.

Hovedpunkter for 2. kvartal 2019/20

 • Omsætningen steg 5,8% fra 2. kvartal 2018/19, mens det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 2. kvartal 2019/20 som i 2. kvartal 2018/19, steg 0,3% i kvartalet.
 • Omsætningen blev positivt påvirket af én handelsdag mere end i samme kvartal året før. Den positive kalendereffekt estimeres at have været 0,5% for kvartalet en effekt som dog delvist blev ophævet af en negativ påvirkning fra en relativt ugunstig fordeling af handelsdage i kvartalet. Renset herfor er det vurderingen, at det underliggende salg i koncernen faldt marginalt i kvartalet på baggrund af et fald i salget af solbeskyttelsesprodukter i forhold til det rekordhøje niveau sidste år.
 • Online-salget via matas.dk steg med 53% i forhold til samme periode året før, mens det samlede onlinesalg inkl. tilkøbt omsætning fra Firtal steg 180% og samlet udgjorde 12,0% af kvartalets omsætning mod 4,6% året før.
 • Bruttomarginen var 43,5% i forhold til 44,9% i 2. kvartal 2018/19. Faldet i bruttomarginen var primært drevet af en engangseffekt i forbindelse med overtagelse af Kosmolet (se note 5 for yderligere information). Normaliseret for dette var bruttomarginen 44,7%.

Nedenstående kommentarer vedrørende omkostninger og indtjening er baseret på tal opgjort før IFRS 16.

 • I regnskabsårets 2. kvartal blev der som led i strategien gennemført et effektiviseringsprogram, som sikrede et underliggende fald i omkostningerne i kvartalet. De positive effekter af programmet vil fortsætte i 2. halvår 2019/20 og vil samlet set bidrage med ca. DKK 25 mio. i regnskabsåret.
 • Med tilgang af omkostninger fra de to tilkøb Firtal og Kosmolet samt øget aktivitet på matas.dk steg omkostningerne før særlige poster med DKK 20,1 mio. Samlet var omkostningerne DKK 14,8 mio. højere end samme kvartal året før. Andre eksterne omkostninger steg med DKK 1,5 mio., mens personaleomkostningerne steg med DKK 13,3 mio.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 107,4 mio. mod DKK 108,6 mio. året før. EBITDA marginen før særlige poster og inklusive normaliseringer var 13,1% mod 14,0% i 2. kvartal 2018/19.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 62,8 mio. i 2. kvartal 2019/20 i forhold til DKK 46,6 mio. samme kvartal året før. De frie pengestrømme i 2. kvartal udgjorde DKK 12,7 mio. mod DKK 5,8 mio. i samme periode sidste år.
 • Den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA før særlige poster, var 3,3x mod 2,9x ved udgangen af 2. kvartal 2018/19. Stigningen var primært drevet af købet af Kosmolet. En pro forma gearing, der inkluderer LTM EBITDA fra henholdsvis Kosmolet og Firtal, kan beregnes til 3,1x.

Hovedpunkter for 1. halvår 2019/20

 • Omsætningen steg 4,8% fra 1. halvår 2018/19, mens det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 1. halvår 2019/20 som i 1. halvår 2018/19, faldt 0,5% i halvåret.
 • Omsætningen blev negativt påvirket af én handelsdag mindre end i samme halvår året før, fordelt med to dage færre i 1. kvartal og en dag mere i 2. kvartal. Fordelingen af handelsdage i 2. kvartal var imidlertid mindre gunstig end året før. Den samlede negative kalendereffekt estimeres til omkring 1,5% for perioden.  
 • Online-salget via matas.dk steg med 59% i forhold til samme periode året før, mens det samlede onlinesalg inkl. tilkøbt omsætning fra Firtal steg 192% og samlet udgjorde 11,5% af halvårets omsætning mod 4,1% året før.
 • Bruttomarginen var 44,3% i forhold til 45,1% i 1. halvår 2018/19. Normaliseret for engangseffekten ved overtagelse af Kosmolet var bruttomarginen 44,9%.

Nedenstående kommentarer vedrørende omkostninger og indtjening er baseret på tal opgjort før IFRS 16.

 • De samlede omkostninger var DKK 43,3 mio. højere end 1. halvår 2018/19. Tilgang af omkostninger fra de to tilkøb Firtal og Kosmolet øgede Andre eksterne omkostninger med DKK 22,5 mio. og personaleomkostningerne med DKK 11,6 mio. Den øvrige omkostningsstigning var et resultat af den fortsatte oprustning på matas.dk, øget markedsføring og i mindre omfang transaktionsomkostninger i forbindelse med købet af Kosmolet.  
 • EBITDA før særlige poster og inklusive normaliseringer blev for 1. halvår 2019/20 DKK 227,3 mio. mod DKK 246,9 mio. året før. Faldet var drevet af de højere omkostninger.
 • EBITDA marginen før særlige poster og inklusive normaliseringer var 13,4% mod 15,2% i 1. halvår 2018/19.
 • Eksklusive købet af Kosmolet var de frie pengestrømme i 1. halvår 2019/20 DKK 73,1 mio. lavere end samme periode året før. Faldet skyldtes lavere driftsindtjening samt en stigning i lagrene primært på grund af tilgang af varebeholdninger fra Firtal og Kosmolet som kun delvist blev kompenseret af en stigning i de øvrige poster på driftskapitalen. De frie pengestrømme blev desuden påvirket af højere investeringer i 1. halvår 2019/20 i forhold til samme periode sidste år. Købet af Kosmolet (DKK -122,7 mio.) betød, at de frie pengestrømme var DKK -117,0 mio. i 1. halvår 2019/20, mod DKK 78,7 mio. i 1. halvår 2018/19.
 Efter IFRS 16Før IFRS 16Før IFRS 16 Efter IFRS 16Før IFRS 16Før IFRS 16
 2019/202019/202018/192019/202019/202018/19
(DKK mio.)2. kvartal2. kvartal2. kvartal1. halvår1. halvår1. halvår
        
Nettoomsætning822,5822,5777,21.698,11.698,11.621,0 
Bruttoresultat357,5357,5349,0751,5751,5730,7 
EBITDA før særlige poster153,6107,4108,6316,9227,3246,9 
EBIT45,746,555,9116,5119,5151,0 
Justeret resultat efter skat56,160,761,0122,1132,7150,7 
Frie pengestrømme58,912,75,8-27,4-117,078,7 
Omsætningsvækst5,8%5,8%-1,6%4,8%4,8%0,0% 
Underliggende omsætningsvækst (like for like)0,3%0,3%-1,9%-0,5%-0,5%-0,3% 
Bruttomargin43,5%43,5%44,9%44,3%44,3%45,1% 
EBITDA margin før særlige poster18,7%13,1%14,0%18,7%13,4%15,2% 
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster   n.a.3,32,9 

Finansielle forventninger
I lyset af, at væksten i salget i 2. kvartal 2019/20 var mindre positiv end forventet, er koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 på to punkter (samlet omsætning og den underliggende omsætningsvækst) præciseret i forhold til udmeldingerne i årsregnskabet for 2018/19 (jf. selskabsmeddelelse nr. 2 2019/20).

Samtidig er forventningerne til CAPEX for 2019/20 sænket som følge af den tilpassede plan for butiksnettet.

De samlede finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 er:

 • En samlet omsætningsvækst på mellem 3,5 og 5,5% (præciseret fra 3,5-6,5%)
 • En underliggende omsætningsvækst (like for like) på mellem 0,5 og 1,5 % (præciseret fra 0,5-2,5%)
 • Et niveau for CAPEX, på mellem DKK 150 og 170 mio. (sænket fra DKK 200-220 mio.)

Følgende forventning er uændret:

 §   En EBITDA margin før særlige poster mellem 14 – 15% (før effekt af IFRS 16)

Koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 er inkl. helårseffekt af Firtal (closing 13. november 2018), der medregnes i den underliggende omsætningsvækst fra december 2019, og opkøbet af Kosmolet A/S (closing den 11. juni 2019).

De finansielle forvent­ninger til 2019/20 er baseret på en forventning om et svagt stigende forbrug af produkter inden for skønhed, helse og personlig pleje, et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel og fortsat intensiv konkurrence på markedet for skønhed, helse og personlig pleje.

Koncernens langsigtede finansielle ambitioner er uændrede.

Status på udvalgte nøgletal fremgår af nedenstående tabel.


Finansielle forventninger og ambitioner
Realiseret
Q2 2019/20
Realiseret
H1 2019/20
Forventninger
til 2019/20
Ambitioner for 2022/23
   Løbende 
Kundeengagement (M-NPS)64 (indeks 100)64 (indeks 100)forbedring70 (indeks 110)
Omsætning (DKK)/omsætningsvækst*823 mio./+5,8%1.698 mio./+4,8%3,5 – 5,5%Ca. 4,0 mia.
Underliggende omsætningsvækst (like-for-like)0,3%-0,5%0,5 – 1,5%Positiv
EBITDA margin** før særlige poster (før IFRS 16)13,1%13,4%14 – 15%Over 14%
CAPEX (DKK)39 mio. 80 mio.150-170 mio.Under 90 mio.
Gearing** (før IFRS 16)3,33,3 2,5 – 32,5 – 3

* Inkluderer omsætning fra Firtal i perioden fra den 13. november 2018 til 30. september 2019 og omsætning fra Kosmolet fra 11. juni 2019 til 30. september 2019. ** Før effekt af IFRS 16, inklusive Firtal og Kosmolet.

Købet af Kosmolet A/S har som forventet krævet en initial investering på DKK 145 mio., hvoraf DKK 10 mio. er betalt i Matas aktier. Dertil kommer et betinget vederlag på op til DKK 20 mio. til betaling i juni 2020.

Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 30. oktober 2019 kl. 10:00.
Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investorhjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK                                                     +45 32 72 80 42
UK:                                                    +44 (0) 844 571 8892
US:                                                    +1 631 510 7495
Event kode:                                        9390208

Link til webcast:                                 https://edge.media-server.com/mmc/p/au8gmirq

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                                                                            
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55         

Elisabeth Toftmann Klintholm                                                                     
Chef for Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftet fil