Delårsrapport – 1. kvartal 2019/20 Toplinjevækst og historisk stærk fremgang i online-salget

Selskabsmeddelelse 07 2019/20
Allerød den 20. august 2019

Delårsrapport – 1. kvartal 2019/20
(1. april – 30. juni 2019)

Toplinjevækst og historisk stærk fremgang i online-salget

”Det samlede resultat i kvartalet er på niveau med vores forventninger. Vi har investeret i innovation og vækst i både Matas og Firtal samt gennem det netop gennemførte opkøb af Kosmolet A/S, og det slår nu positivt igennem med en toplinjevækst på 3,8%. Grundet færre handelsdage i kvartalet sammenholdt med et stærkt 1. kvartal sidste år, faldt det underliggende salg (like-for-like) med 1,2%, men renset for kalendereffekten er den underliggende salgsudvikling fortsat positiv,” udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg og fortsætter:

”Samtidig kan vi konstatere, at onlinesalget fortsat holder tempoet. Matas.dk opnår sin hidtil højeste kvartalsvækst og vokser med 67% i forhold til samme kvartal sidste år. Derudover er selskabet Firtal med webshops som helsebixen.dk, jala-helsekost.dk og made4men.dk blevet en del af koncernen, og det samlede onlinesalg er tredoblet i forhold til samme kvartal sidste år.”

Hovedpunkter for 1. kvartal 2019/20

  • Delårsrapporten for 1. kvartal 2019/20 er aflagt inklusiv IFRS 16. Samtidig er hoved- og nøgletal før effekt af IFRS 16 medtaget for at muliggøre sammenligning med 1. kvartal 2018/19. Implementeringen af IFRS 16 har primært indvirkning på EBITDA og EBIT samt pengestrømme fra driftsaktivitet og finansiering. Omsætningen og bruttomargin er upåvirket af IFRS 16.
  • Omsætningen steg 3,8% fra 1. kvartal 2018/19, mens det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 1. kvartal 2019/20 som i 1. kvartal 2018/19, faldt 1,2% i kvartalet.
  • Omsætningen blev negativt påvirket af to færre handelsdage end i samme kvartal året før. Den negative kalendereffekt estimeres at være på mellem 1,25 og 1,75 %. Renset herfor er det Matas’ vurdering, at det underliggende salg i koncernen voksede beskedent i kvartalet.
  • Online-salget via matas.dk steg med 67% i forhold til samme periode året før, mens det samlede onlinesalg inkl. tilkøbt omsætning fra Firtal blev tredoblet og samlet udgjorde 10,9% af kvartalets omsætning mod 3,7% året før.
  • Bruttomarginen var 45,0%, stort set uændret i forhold til 45,2% i 1. kvartal 2018/19.

Nedenstående kommentarer er baseret på tal opgjort før IFRS 16.

  • De samlede omkostninger var DKK 28,5 mio. højere end samme kvartal året før. Andre eksterne omkostninger steg med DKK 20,4 mio., mens personaleomkostningerne steg med DKK 8,1 mio. Stigningerne var primært drevet af tilgangen af Firtal, den fortsatte oprustning på det digitale område samt øget markedsføring og i mindre omfang transaktionsomkostninger i forbindelse med købet af Kosmolet A/S. Omkostningsudviklingen var på linje med ledelsens forventninger.
  • EBITDA før særlige poster blev DKK 119,8 mio. mod DKK 138,3 mio. året før, drevet af stigende omkostninger. EBITDA marginen før særlige poster var 13,7% mod 16,4% i 1. kvartal 2018/19.
  • Eksklusiv købet af Kosmolet A/S var de frie pengestrømme DKK 80,0 mio. lavere end samme periode året før. Faldet var drevet af lavere driftsindtjening samt en negativ udvikling i arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen var dels påvirket af en stigning i varebeholdningerne, dels af et fald i leverandørgælden. Derudover bevirkede købet af Kosmolet A/S (DKK -123 mio.), at de frie pengestrømme var DKK -129,8 mio. i 1. kvartal 2019/20, mod DKK 72,9 mio. i 1. kvartal 2018/19.
  • Gearingen, målt som den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA før særlige poster, var 3,1 mod 2,5 ved udgangen af 1. kvartal 2018/19. Stigningen var primært drevet af købet af Kosmolet A/S.
 Efter IFRS 16Før IFRS 16Før IFRS 16
 2019/202019/202018/19
(DKK mio.)1. kvartal1. kvartal1. kvartal
    
Nettoomsætning875,6875,6843,8
Bruttoresultat394,0394,0381,7
EBITDA før særlige poster163,2119,8138,3
EBIT70,873,095,1
Justeret resultat efter skat66,072,089,7
Frie pengestrømme-86,4-129,872,9
Omsætningsvækst3,8%3,8%1,6%
Underliggende omsætningsvækst (like for like)-1,2%-1,2%1,1%
Bruttomargin45,0%45,0%45,2%
EBITDA margin før særlige poster18,6%13,7%16,4%
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige postern.a.3,12,5

Finansielle forventninger

Resultaterne for 1. kvartal 2019/20 er på niveau med forventningerne og koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 er således uændrede. Status for de enkelte delelementer fremgår af nedenstående tabel.


Finansielle forventninger og ambitioner
Realiseret
Q1 2019/20
Forventninger til
2019/20
Ambitioner for 2022/23
    
Kundeengagement (M-NPS)64 (indeks 100)Løbende forbedring70 (indeks 110)
Omsætning/omsætningsvækst*DKK 876 mio./+3,8%3,5 – 6,5%Ca. DKK 4,0 mia.
Underliggende omsætningsvækst (like-for-like)-1,2%0,5 til 2,5%Positiv
EBITDA margin** før særlige poster (før IFRS 16)13,7%Mellem 14 og 15%Over 14%
CAPEXDKK 41 mio.DKK 200 – 220 mio.Under DKK 90 mio.
Gearing** (før IFRS 16)3,1Mellem 2,5 og 3Mellem 2,5 og 3

* Inkluderer omsætning fra Firtal i perioden fra den 13. november 2018 til 30. juni 2019 og omsætning fra Kosmolet A/S fra 11. juni 2019. ** Før effekt af IFRS 16, inklusiv Firtal og Kosmolet A/S.

Købet af Kosmolet A/S har som forventet krævet en initial investering på DKK 145 mio., hvoraf DKK 10 mio. er betalt i Matas aktier. Dertil kommer et betinget vederlag på op til DKK 20 mio.

De finansielle forvent­ninger til 2019/20 er baseret på en forventning om et svagt stigende forbrug af produkter inden for skønhed, helse og personlig pleje, et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel og fortsat intensiv konkurrence på markedet for skønhed, helse og personlig pleje.

Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere tirsdag den 20. august 2019 kl. 10:00.
Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investorhjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK                                           +45 32 72 80 42
UK:                                          +44 (0) 844 571 8892
US:                                          +1 631 510 7495
Event kode:                              2755808

Link til webcast:                       https://edge.media-server.com/mmc/p/vgdm79mg

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                                                                             
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55                                                  

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48               

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97      

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.


Vedhæftet fil