Delårsrapport – 1. kvartal 2020/21 – Vækst i salg og indtjening på trods af COVID-19

Selskabsmeddelelse 04 2020/21 – INTERN VIDEN
Allerød den 20. august 2020

Delårsrapport – 1. kvartal 2020/21

(1. april – 30. juni 2020)

Vækst i salg og indtjening på trods af COVID-19

”Kvartalet var på en gang historisk alvorligt og historisk stærkt. COVID-19 pandemien og nedlukningen af samfundet udløste øget efterspørgsel efter sundheds-, hygiejne- og plejeprodukter og et boom på matas.dk, som voksede med 216 procent. Samlet steg omsætningen i Matas-koncernen med mere end 8 procent i regnskabsårets første kvartal og indtjeningen steg knap 7 procent på trods af ekstraomkostninger til at sikre kunder og medarbejdere en tryg handel” udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg og fortsætter

”Det så sort ud i slutningen af marts, men vi valgte sammen med vores partnere at sætte alle sejl til for at skabe et lynhurtigt comeback. Salget kom hurtigt igen, og kunderne vendte i stor stil tilbage til de fysiske butikker, da samfundet genåbnede. Kvartalet satte en tyk streg under Matas’ samfundsrolle i en sundhedskrise, og blåstemplede samtidig vores strategi om at blive kundernes førstevalg både på nettet og i de fysiske butikker”. 

Hovedpunkter for 1. kvartal 2020/21

 • Omsætningen steg 8,1% i 1. kvartal 2020/21 i forhold til samme kvartal sidste år, mens det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 1. kvartal 2020/21 som i 1. kvartal 2019/20, steg 8,4% i kvartalet. Health & Wellbeing havde den største fremgang i salget med en vækst på 15,9%. Antallet af handelsdage var uændret i forhold til samme kvartal året før.
 • Online-salget via matas.dk steg med 216% i forhold til samme kvartal året før, mens det samlede onlinesalg inkl. omsætning fra Firtal steg 152% og samlet udgjorde 25,5% af kvartalets omsætning mod 10,9% året før.
 • I de fysiske Matas butikker faldt det underliggende salg med 9,2% i forhold til samme kvartal året før, idet trafikken til butikkerne, især i begyndelsen af kvartalet, var negativt påvirket af COVID-19 pandemien. I anden halvdel af kvartalet steg trafikken til butikkerne ift. samme kvartal året før.
 • Bruttomarginen var 44,4% i forhold til 45,0% i samme kvartal året før. Faldet i bruttomarginen kan henføres til en større andel af salg fra online.
 • De samlede omkostninger udgjorde 26,3% af omsætningen mod 26,7% samme kvartal sidste år. Omkostningerne steg i alt 15,4 mio. kr. som følge af aktivitetsstigninger og tilkøb, mens de underliggende omkostninger faldt pga. løbende rationaliseringer.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 172,8 mio. mod DKK 163,2 mio. året før. Fremgangen var drevet af øget omsætning, der mere end opvejede de højere omkostninger. EBITDA marginen før særlige poster var 18,3% mod 18,6% i 1. kvartal 2019/20.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 301,0 mio. i 1. kvartal 2020/21 i forhold til DKK 82,7 mio. samme kvartal året før. Stigningen på DKK 218,2 mio. fandt primært sted på baggrund af en gunstig udvikling i driftskapitalen, hvor betalingsudskydelsen af A-skat og moms, som følge af regeringens COVID-19 hjælpepakke, bidrog positivt med ca. DKK 100 mio.
  2020/212019/20
(DKK mio.) 1. kvartal1. kvartal
    
Nettoomsætning 946,8875,6
Bruttoresultat 420,2394,0
EBITDA før særlige poster 172,8163,2
EBIT 72,170,8
Justeret resultat efter skat 67,466,0
Frie pengestrømme 236,8-81,1
Omsætningsvækst 8,1%3,8%
Underliggende omsætningsvækst (like for like) 8,4%-1,2%
Bruttomargin 44,4%45,0%
EBITDA margin før særlige poster 18,3%18,6%
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster 3,2n.a.*

* Tallet kan ikke beregnes per 30.6.2019 som følge af manglende historik for EBITA efter implementering af IFRS 16.

Finansielle forventninger

De sundhedsmæssige, økonomiske og strukturelle effekter af COVID-19 pandemien er og har været alvorlige og pandemien kan potentielt få langvarige konsekvenser for forbrugeradfærden og samfundet generelt. Den aktuelle usikkerhed omkring detailhandlen specifikt og den økonomiske udvikling generelt er derfor forhøjet.

Med afsæt i den aktuelle usikkerhed som følge af COVID-19 pandemien valgte Matas koncernen ikke at fastlægge specifikke finansielle forventninger til regnskabsåret 2020/21 i forbindelse med aflæggelse af årsrapport for 2019/20 den 27. maj 2020. Ved aflæggelse af denne delårsrapport for 1. kvartal 2020/21 og med kendskab til omsætning og indtjening i regnskabsårets første tre måneder samt omsætningen i de første 4½ måned af regnskabsåret, har ledelsen i Matas A/S valgt at fastlægge finansielle forventninger for regnskabsåret 2020/21.

De finansielle forventninger for 2020/21 er som følger:

 • Samlet omsætningsvækst på omkring 6% i forhold til regnskabsåret 2019/20
 • Underliggende omsætningsvækst (like-for-like) på omkring 6%
 • En EBITDA margin før særlige poster på omkring 18% (efter effekt af IFRS 16)
 • CAPEX på mellem DKK 120 og 140 mio.

De finansielle forventninger for 2020/21 er baseret på fortsat jævn markedsvækst, et svagt stigende forbrug af produkter inden for skønhed, sundhed og personlig pleje samt en stort set uændret konkurrencesituation. Derudover ventes kanalskiftet fra handel i fysisk butik til onlinehandel at fortsætte i løbet af regnskabsåret, hvilket ventes at resultere i et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel. Den fortsat markante digitale vækst medfører, at en del investeringer vil blive fremrykket og det samlede CAPEX-niveau vil ligge lidt højere end tidligere ventet.

Det bemærkes, at usikkerheden omkring antagelserne er højere end vanligt. Forventningerne tager ikke højde for effekterne af en eventuel 2. bølge af COVID-19 pandemien eller en markant ændret forbrugeradfærd som følge af eksempelvis en recession i 2. halvdel af regnskabsåret. Endvidere er det ledelsens vurdering, at salget i juni, juli og første halvdel af august var positivt påvirket af det lave niveau af udenlandsk rejseaktivitet hos danskerne over sommeren.


Finansielle forventninger og ambitioner
Realiseret
Q1 2020/21
Forventninger til
2020/21
Ambitioner for 2022/23
    
Kundeengagement (M-NPS)62,2 (indeks 97)Løbende forbedring70 (indeks 110)
Omsætningsvækst*8,1%Omkring 6%Ca. DKK 4,0 mia.
Underliggende omsætningsvækst (like-for-like)8,4%Omkring 6%Positiv
EBITDA margin før særlige poster18,3%Omkring 18%Over 18%
CAPEXDKK 40 mio.DKK 120 – 140 mio.Under DKK 90 mio.
Gearing3,2Mellem 2,5 og 3Mellem 2,5 og 3

* Inkluderer omsætning fra Firtal og Kosmolet A/S.


Videokonference

Matas afholder videokonference for investorer og analytikere torsdag den 20. august 2020 kl. 11:30. Videokonferencen og den tilhørende præsentation kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK:  +45 78 15 01 08
UK:  +44 333 300 9268
US:  +1 8338230586

Link til webcast:  https://matas.eventcdn.net/2020q1/

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                                                                          
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55    

Anders Skole-Sørensen      
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55 

Elisabeth Toftmann Klintholm                                                                       
Chef for Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48 

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas-koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af tiltag til at begrænse COVID-19, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.