Delårsrapport – 9M 2018/19 – Vækst i julekvartalet og yderligere digital oprustning

Selskabsmeddelelse 15 2018/19
Allerød den 7. februar 2019

Delårsrapport – 9M 2018/19
(1. april – 31. december 2018)

Vækst i julekvartalet og yderligere digital oprustning

Regnskabsårets 3. kvartal viste fortsat fremdrift i implementeringen af Matas nye strategi og leverede samtidig fremgang i omsætning og fortsat vækst i det digitale salg, mens indtjeningen var lavere end samme periode året før, primært på grund af øgede digitale investeringer.

Administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler:

”Vi glæder os over, at vores strategi om at forny Matas fortsat slår igennem. Salget steg samlet set i det vigtige julekvartal, vores digitale omstilling fortsætter i høj fart med over 50% vækst på matas.dk. Hertil kommer at opkøbet af Firtal Group er gennemført.

I kvartalet valgte vi at opruste yderligere inden for det digitale område vel vidende, at det ville betyde en lavere indtjening ift. samme periode året før. Vi er derfor samlet set tilfredse med resultatet på over 200 millioner, hvilket ligger på linje med vores forventninger”.

Omsætningen i Matas koncernen i regnskabsårets 3. kvartal (perioden fra 1. oktober 2018 til 31. december 2018) var på i alt DKK 1.092,6 mio. mod DKK 1.074,8 mio. i 3. kvartal 2017/18, svarende til en stigning på 1,7% (inklusive omsætningen fra Firtal Group ApS indregnet fra den 13. november 2018).

Det underliggende salg (like for like) i Matas, det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 3. kvartal 2018/19 som i 3. kvartal 2017/18, steg 0,5% i kvartalet. Matas digitale transformation fortsatte på fuld kraft med en vækst på 51% i omsætningen på matas.dk.

Driftsresultatet (EBITDA før særlige poster) var på DKK 206,0 mio. mod 227,0 kr. i 3. kvartal 2017/18. EBITDA marginen før særlige poster landede på 18,8%, mod et niveau på 21,1% for samme periode året før. Faldet var drevet af oprustningen på det digitale område, købet af Firtal Group ApS samt investeringen i øget kampagneaktivitet.

Samlet for de første 9 måneder af 2018/19 var det underliggende salg (like for like) i Matas uændret i forhold til samme periode i 2017/18.

Matas afsluttede i kvartalet opkøbet af Firtal Group, som bl.a. ejer helsebixen.dk. Transaktionen blev godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 5. november 2018 og transaktionen blev endeligt gennemført den 13. november 2018 (closing).

Hovedpunkter for 3. kvartal 2018/19

 • Omsætningen i 3. kvartal 2018/19 var DKK 1.092,6 mio., en stigning på 1,7% i forhold til 3. kvartal 2017/18, hvor omsætningen var DKK 1.074,8 mio. (redefineret, se note 1). Det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 3. kvartal 2018/19 som i 3. kvartal 2017/18, steg 0,5% i kvartalet.
 • Omsætningen i High-End Beauty og Vital viste fremgang, mens salget i de resterende shops viste en mindre tilbagegang. Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse steg 2,5% til DKK 180 mens antallet af transaktioner faldt med 1,3% til 5,9 mio. mod 6,0 mio. året før.
 • E-handelssalget via matas.dk steg med 51% i forhold til samme periode året før. Mere end halvdelen af alle e-handelsordrer blev i kvartalet afhentet i en Matas butik.
 • Bruttoresultat for 3. kvartal 2018/19 blev DKK 480,9 mio. med en bruttomargin på 44,0%, en reduktion på 1 %-point i forhold til 45,0% i 3. kvartal 2017/18, som følge af investeringer i konkurrencedygtige kampagner.
 • De samlede omkostninger var DKK 13,5 mio. højere end samme kvartal året før. Andre eksterne omkostninger steg med DKK 7,9 mio., mens personaleomkostningerne steg med DKK 5,6 mio. Stigningerne var primært drevet af oprustningen på det digitale område, herunder omkostninger ved tilgang af Firtal Group.
 • EBITDA blev DKK 204,7 mio. mod DKK 221,5 mio. året før. EBITDA marginen var 18,7% mod 20,6% i 3. kvartal 2017/18. Faldet kan primært henføres til den digitale oprustning samt øget kampagneaktivitet.
 • EBITDA før særlige poster var DKK 206,0 mio. mod DKK 227,0 mio. i samme periode året før. EBITDA marginen før særlige poster var 18,8% mod 21,1% året før.
 • Periodens resultat efter skat udgjorde DKK 122,3 mio. og Justeret resultat efter skat blev 139,8 mio., mod DKK 154,8 mio. i 3. kvartal 2017/18.
 • Den effektive skatteprocent i 3. kvartal 2018/19 udgjorde 22,0% svarende til en skatteudgift på DKK 34,5 mio.
 • Pengestrøm fra primær drift steg DKK 7,7 mio. til DKK 337,1 mio. i 3. kvartal 2018/19.
 • De frie pengestrømme udgjorde DKK 127,4 mio. i 3. kvartal 2018/19, mod DKK 237,4 mio. i 3. kvartal 2017/18. Eksklusiv købet af Firtal Group ApS var de frie pengestrømme på niveau med samme periode året før.
 • Bruttogælden udgjorde DKK 1.575,8 mio. pr. 31. december 2018 og den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.509,6 mio., svarende til 2,8 gange 12 måneders løbende EBITDA før særlige poster, mod 2,5 ved udgangen af 3. kvartal 2017/18.

Hovedpunkter for 9M 2018/19

 • Omsætningen i de første ni måneder af 2018/19 var DKK 2.713,6 mio., svarende til en mindre stigning på 0,7% fra samme periode i 2017/18, hvor omsætningen var DKK 2.695,5 mio. (redefineret, se note 1). Den underliggende omsætning var uændret i perioden (like for like).
 • E-handelssalget via matas.dk steg med 54% i forhold til samme periode året før.
 • Bruttoresultatet nåede DKK 1.211,6 mio. med en bruttomargin på 44,6%, et marginalt fald på 0,2%-point fra samme periode året før.
 • EBITDA var på DKK 437,1 og EBITDA marginen var 16,1% mod 16,7% for samme periode året før.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 452,9 mio. med en tilhørende EBITDA margin på 16,7% mod 17,5% året før.
 • Resultat efter skat for perioden blev DKK 229,8 mio. og Justeret resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software og særlige poster, blev DKK 290,5 mio., i forhold til henholdsvis DKK 248,6 mio. og 309,1 mio. i samme periode året før.
 • Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 489,1 mio. i de første 9 måneder af 2018/19 fra DKK 460,3 mio. samme periode året før. De frie pengestrømme var DKK 206,1 mio. mod DKK 296,0 mio. året før.

Finansielle forventninger

Koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2018/19 er som følger:

 • Uændret niveau for den underliggende omsætning i forhold til 2017/18, dog med en præcisering af den underliggende omsætningsvækst (like-for-like vækst) på mellem -0,5 og 0,5%. Tidligere mellem -1 og 1%.
 • EBITDA margin før særlige poster på mere end 15%.
 • Et niveau for CAPEX på mellem DKK 110 og 130 mio.
 • Samlede investeringer (CAPEX og øvrige investeringer) på mellem DKK 240 og 260 mio.

De finansielle forvent­ninger til 2018/19 er baseret på forventninger om et svagt stigende privatforbrug, et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel og fortsat intensiv konkurrence på markedet for skønhed, helse og personlig pleje.

Omkostninger til gennemførelse af Matas’ vækststrategi er inkluderet i forventningerne.

Regnskabsåret 2018/19 indeholder én handelsdag mere end i 2017/18, hvilket forventes at ville påvirke omsætningen marginalt positivt.

Overblik over finansielle forventninger 2018/19

Selskabsmeddelelse Nr. 1 2018/19Nr. 5 2018/19Nr. 10 2018/19 Nr. 15 2018/19
 Årsregnskab 2017/18Aftale om køb af Firtal Group ApSDelårsrapport
2. kvartal 2018/19
Delårsrapport
3. kvartal 2018/19
     
Underliggende omsætning

 
Uændret ift. 2017/18

 
Uændret ift. 2017/18

 
Uændret ift. 2017/18

 
Uændret ift. 2017/18

 
LFL vækst

 
-1 til 1%-1 til 1%-1 til 1%-0,5 til 0,5%
EBITDA marginOver 14,5%Over 14,5% før særlige posterOver 15% før
særlige poster
Over 15% før
særlige poster

 
CAPEX

 
DKK 110 – 130 mio.DKK 110 – 130 mio.DKK 110 – 130 mio.DKK 110 – 130 mio.
Samlede investeringern.a.DKK 240 – 260 mio.DKK 240 – 260 mio.DKK 240 – 260 mio.

Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere torsdag den 7. februar 2019 kl. 11:00.
Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK                                                     +45 32 72 80 42
UK:                                                    +44 (0) 844 571 8892
US:                                                    +1 631 510 7495
Event kode:                                     5065465

Link til webcast:                             https://edge.media-server.com/m6/p/bz5axxnb

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                            Anders T. Skole-Sørensen                                           
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55                                        Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55     

Elisabeth Toftmann Klintholm                                                          Klaus Fridorf        
Chef for Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48               Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftet fil