Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Matas A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 8 2016/17

Allerød, 2016-05-27 12:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen for Matas A/S
indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 

            onsdag den 29. juni 2016 kl. 16.00

 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København
                    V.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 24. juni 2016 via
aktionærportalen på investor.matas.dk eller ved indsendelse af udfyldt
tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og bliver ikke webcastet. 

Der vil blive serveret the, kaffe og kage fra kl. 15.30 til 16.00.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2015/16 med
   revisionspåtegning.
 3. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til det godkendte
   regnskab, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
 5. Godkendelse af vederlagsniveau til bestyrelsen for regnskabsåret 2016/17.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Behandling af forslag fremsat af aktionærerne og/eller bestyrelsen. 

     Forslag fra bestyrelsen:

     8.a. Nedsættelse af selskabets aktiekapital.

     8.b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

 1. Eventuelt.

                    

                   ******
De fuldstændige forslagAd dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning af
generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2015/16 godkendes af
generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2015/16 på DKK 6,30
pr. aktie á nominelt DKK 2,50. Udbyttet udbetales mandag den 4. juli 2016 efter
generalforsamlingens godkendelse. Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen
og direktionen. Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender uændrede honorarer til
bestyrelsens medlemmer for 2016/17 svarende til et grundhonorar på 300.000 kr.,
hvor formanden modtager 2,5 gange grundhonorar og næstformanden modtager 1,5
gange grundhonorar for deres udvidede opgaver. Formanden for revisionskomitéen
modtager i alt 1,25 gange grundhonorar for sit hverv som bestyrelsesmedlem og
formand for revisionskomitéen. Ad dagsordenens punkt 6

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af alle medlemmer af bestyrelsen:

 -- Lars Vinge Frederiksen
 -- Lars Frederiksen
 -- Ingrid Jonasson Blank
 -- Christian Mariager
 -- Birgitte Nielsen 

En beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater fremgår af bilag 1.Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab,
CVR-nr. 30 70 02 28, som revisor. Ad dagsordenens punkt 8.a

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 16 2015/16 af 19. november 2015 har
bestyrelsen besluttet at udnytte bemyndigelsen til køb af egne aktier givet på
generalforsamlingen den 24. juni 2015 samt at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram med et maksimalt vederlag på DKK 125 mio.
Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i perioden fra 19. november 2015 til
12. maj 2016. I tillæg hertil har Matas erhvervet egne aktier under
aktietilbagekøbsprogrammet, der blev gennemført i perioden fra 18. november
2014 til 20. maj 2015, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 6 2015/2016 af 20.
maj 2015. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelserne om
aktietilbagekøbsprogrammerne offentliggjort på selskabets hjemmeside:
investor.matas.dk. 

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at selskabets aktiekapital nedsættes med
nominelt DKK 2.500.000 fra nominelt DKK 100.728.730 til nominelt DKK 98.228.730
ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier, i alt
1.000.000 egne aktier á DKK 2,50, svarende til 2,5 % af selskabets samlede
aktiekapital. 

Formålet med nedsættelsen af selskabets aktiekapital er udbetaling til
aktionærerne ved, at selskabet tilbagekøber egne aktier i overensstemmelse med
tidligere generalforsamlingsbemyndigelser til bestyrelsen. Udbetalingen har
fundet sted i forbindelse med tilbagekøbet af egne aktier. 

Om kapitalnedsættelsen og de aktier som foreslås annulleret oplyses følgende:

 -- 705.070 aktier á DKK 2,50 tilbagekøbt i perioden fra 19. november 2015 til
   12. maj 2016 er købt for i alt DKK 89.845.033, svarende til en
   gennemsnitskurs på 127,43 (afrundet).

 -- 294.930 aktier á DKK 2,50 tilbagekøbt i perioden fra 18. november 2014 til
   20. maj 2015 er købt for i alt DKK 43.024.388, svarende til en
   gennemsnitskurs på 145,88 (afrundet).

Aktierne er således erhvervet for i alt DKK 132.869.421, og forslaget
indebærer, at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb på DKK 2.500.000 er
blevet udbetalt i alt DKK 130.369.421 til aktionærerne, jf. selskabslovens §
188, stk. 1, nr. 2. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs.
Nedsættelsesbeløbet overføres fra selskabets bundne kapital til de frie
reserver. 

Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK
98.228.730. 

Vedtagelse af forslaget om kapitalnedsættelse medfører følgende ændring til
vedtægternes punkt 2.1, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens
gennemførelse: 

”Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 98.228.730 fordelt i aktier á
nominelt kr. 2,50 eller multipla heraf. ” Ad dagsordenens punkt 8.b

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i
perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve
egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af
egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af aktiekapitalen.
Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på
købstidspunktet.                    ******Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 8.a skal, for at kunne
vedtages, tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 7.2.
Vedtagelse af alle øvrige fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i
medfør af vedtægternes § 7.1. 

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK 100.728.730 fordelt på
aktier á DKK 2,50, svarende til i alt 40.291.492 stk. aktier. Hvert aktiebeløb
på DKK 2,50 giver én stemme. 

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.
Registreringsdatoen er onsdag den 22. juni 2016. De aktier, den enkelte
aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af
aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold,
som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu
ikke er indført i ejerbogen. 

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse forudsætter, at der
er indløst adgangskort. 

Rekvirering af adgangskort kan ske senest fredag den 24. juni 2016 på en af
følgende måder: 

 -- Elektronisk tilmelding gennem selskabets aktionærportal på
   investor.matas.dk, eller
 -- Ved indsendelse af tilmeldingsblanket, der kan downloades fra selskabets
   hjemmeside, investor.matas.dk. Den udfyldte, daterede og underskrevne
   tilmeldingsblanket skal sendes pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen
   418, 2840 Holte, pr. telefax til 45 46 09 98 eller indscannet pr. e-mail
   til
[email protected]
. 


Fuldmagt

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har
mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en anden navngiven
tredjemand. 

Fuldmagt kan afgives senest fredag den 24. juni 2016 på en af følgende måder:

 -- Elektronisk gennem selskabets aktionærportal på investor.matas.dk, eller 
 -- Ved indsendelse af fuldmagtsblanket, der kan downloades fra selskabets
   hjemmeside, investor.matas.dk. Den udfyldte, daterede og underskrevne
   fuldmagtsblanket sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte,
   pr. telefax til 45 46 09 98 eller indscannet pr. e-mail til
[email protected]
, så den er Computershare A/S i hænde inden fristens udløb.Brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har
endvidere mulighed for at brevstemme. 

Brevstemme kan afgives senest tirsdag den 28. juni 2016 på en af følgende måder:

 -- Elektronisk gennem selskabets aktionærportal på investor.matas.dk, eller
 -- Ved indsendelse af brevstemmeblanket, der kan downloades fra selskabets
   hjemmeside, investor.matas.dk. Den udfyldte, daterede og underskrevne
   brevstemmeblanket sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte,
   pr. telefax til 45 46 09 98 eller indscannet pr. e-mail til
[email protected]
, så den er Computershare A/S i hænde inden fristens udløb.Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål
til dagsorden og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen m.v. kan
ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde en uge før
generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til [email protected] eller pr. post til
selskabets adresse, Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450 Allerød, mærket ’Investor
Relations’. Øvrige oplysninger

I en periode på tre uger før generalforsamlingen, inklusiv datoen for
generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på
selskabets hjemmeside, investor.matas.dk: 

 -- Indkaldelsen
 -- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
 -- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
 -- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
 -- Revideret årsrapport 2015/16
 -- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller ved
   brevstemme

Allerød den 27. maj 2016På vegne af bestyrelsen for Matas A/SLars Vinge Frederiksen

BestyrelsesformandFor yderligere information

Aktionærer:                                  
   Presse og medier: 

Søren Mølbak                                  
 Henrik Engberg Johannsen 

Head of Investor Relations                         
Informations- og miljøchef 

Tlf. 48 16 55 48                                
  Tlf. 21 71 24 74 Bilag 1 – BestyrelseskandidaterLars Vinge Frederiksen

Født 1958, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2013. Har
været formand siden 2013, hvor han indtrådte i bestyrelsen. Er endvidere også
formand for vederlags- og nomineringskomitéerne. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Vinge Frederiksen på grund af hans særlige
kompetencer inden for ledelse og strategiudvikling, samt erfaring fra
børsnoterede selskaber. 

Lars Vinge Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt
3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. 

Lars Vinge Frederiksen er medlem af bestyrelsen i Falck A/S, Rockwool A/S,
Widex A/S, Augustinus Industri A/S, Hedorf Holding A/S og Tate & Lyle, London.
Endvidere formand for Komitéen for god Selskabsledelse og medlem af Supervisory
Board i PAI Partners SA, Frankrig. Lars Frederiksen

Født 1969, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2007. Har
været medlem af bestyrelsen siden 2007 og er medlem af revisions-, vederlags-
og nomineringskomitéerne. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Frederiksen på grund af hans generelle
ledelseserfaring og detailhandelsekspertise. 

Lars Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1
i Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. 

Lars Frederiksen er bestyrelsesformand i Clea Capital Ltd., Burner
International A/S og Jægersborg Ejendomme A/S. Ingrid Jonasson Blank

Født 1962, svensk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2010.
Har været medlem af bestyrelsen siden 2013 og er medlem af vederlags- og
nomineringskomitéerne. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ingrid Jonasson Blank på grund af hendes
generelle ledelseserfaring inden for detailvirksomhed og bestyrelseserfaring
fra børsnoterede virksomheder. 

Ingrid Jonasson Blank indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt
3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. 

Ingrid Jonasson Blank er medlem af bestyrelsen i Ambea Sverige AB, Musti ja
Mirri Grp Oy, Fiskars Oyj, Orkla ASA, Bilia AB, Royal Unibrew A/S, ZetaDisplay
AB, Matse Holding AB og Martin&Servera AB. Christian Mariager

Født 1961, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2015 og
er medlem af revisionskomitéen. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Mariager på grund af hans generelle
strategi- og ledelseserfaring inden for konsumentvarer og detailhandel. 

Christian Mariager indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt
3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. 

Christian Mariager er Bestyrelsesformand for Comitel A/S og Coffeebrewer Nordic
A/S. Bestyrelsesnæstformand i NDI A/S og Brunata A/S. Bestyrelsesmedlem i
Imerco A/S, Michael Goldschmidt Holding A/S, Løgismose Meyers A/S og Wagg Foods
Ltd.(UK). Medlem af The Advisory Board, Columbia Business School. Birgitte Nielsen

Født 1963, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2006. Har
været medlem af bestyrelsen siden 2013 og er formand for revisionskomitéen. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birgitte Nielsen på grund af hendes generelle
ledelses- og bestyrelseserfaring og omfattende finansielle- og regnskabsmæssig
forståelse. 

Birgitte Nielsen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1
i Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. 

Birgitte Nielsen er medlem af bestyrelsen i Topdanmark A/S, Kirk Kapital A/S,
Arkil Holding A/S, Coloplast A/S, Gigtforeningen og De Forenede
Ejendomsselskaber A/S. Endvidere Formand for revisionsudvalget i Arkil Holding
A/S og medlem af revisionsudvalget i Topdanmark A/S.