Matas’ finansielle forventninger til FY2019/20 suspenderes

Selskabsmeddelelse 14 2019/20 – INTERN VIDEN
Allerød den 18. marts 2020

Matas’ finansielle forventninger til FY2019/20 suspenderes

De finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 suspenderes i lyset af den aktuelle udvikling som følge af COVID-19 og Regeringens udmelding om lukning af dele af detailhandlen.

I Danmark er der siden onsdag 11. marts 2020 gennemført en række tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19. Disse tiltag har resulteret i vigende kundestrøm til detailhandlen generelt, hvilket også har afspejlet sig i vigende kundestrøm i Matas’ fysiske butikker, hvorimod den i forvejen høje onlinevækst er tiltaget yderligere.

I lyset af udmeldingerne fra Statsministeren tirsdag den 17. marts 2020 med forbud mod større forsamlinger samt lukning af store dele af detailhandlen, undtaget dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr, må det forventes at nedgangen i kundestrømmen vil accelerere i den resterende del af marts. Som udgangspunkt fortsætter driften af Matas’ butiksnet, dog kan der ske løbende tilpasninger i den resterende del af marts.  

Usikkerheden om de mulige effekter på omsætningen i regnskabsårets sidste uger som følge af COVID-19 er så betydelig, at en suspension af de hidtidige finansielle forventninger for hele regnskabsåret 2019/20 er påkrævet.

Matas opererer med to yderscenarier for omsætning og indtjening for resten af marts 2020. I bedste fald kan størstedelen af butikkerne holdes åbne. I værste fald indføres udgangsforbud eller midlertidig lukning af alle butikker.

  • I bedste fald ventes en underliggende omsætningsudvikling for regnskabsåret 2019/20 omkring 0,5% og en EBITDA margin før særlige poster og før effekt af IFRS 16 på et niveau over 13,5%.
  • I værste fald ventes en underliggende omsætningsvækst for regnskabsåret 2019/20 omkring -1% og en EBITDA margin før særlige poster og før effekt af IFRS 16 på et niveau over 13%.

CAPEX forventes fortsat mellem DKK 150 og 170 mio.

Matas likviditetssituation er for nærværende stabil, og selskabet befinder sig i fornuftig afstand til de covenants, der er knyttet til Matas’ låneaftaler. Matas følger udviklingen i selskabets likviditetsposition tæt for at sikre, at selskabet rettidigt kan tage alle nødvendige skridt for fortsat at sikre en sund likviditet i den nuværende usikre situation. Matas har til hensigt at benytte Regeringens COVID-19 hjælpepakker til likviditet, udbetaling af lønkompensation samt refusion for faste omkostninger, i det omfang, det er relevant.

Årsrapporten for 2019/20 offentliggøres den 27. maj 2020.

Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55         

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48

Klaus Fridorf 
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af tiltag til at begrænse COVID-19, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.