Matas opjusterer efter rekordsommer og god modtagelse af ny strategi

Selskabsmeddelelse 20 2021/22 – INTERN VIDEN (Opjustering)
Allerød den 4. november 2021

Delårsrapport – 1. halvår 2021/22
(1. april – 30. september 2021)


Matas opjusterer efter rekordsommer og god modtagelse af ny strategi


 • Matas realiserede i andet kvartal af 2021/22 en vækst på 4,4% drevet af fortsat fremgang online og et stabilt salg i butikkerne. Et stærkere salg af skønhedsprodukter samt udvidelse af sortimentet på matas.dk mere end udlignede bortfaldet af salg af værnemidler. Dækningsbidraget steg med DKK 29 mio. på baggrund af en forbedring af bruttoavancen til 44,2% fra 43,1% i samme kvartal sidste år.
 • Matas’ nye vækststrategi ’Growing Matas Group’ blev iværksat i kvartalet med væsentlige opstartsomkostninger til etablering og markedsføring af et udvidet sortiment på matas.dk. EBITDA før særlige poster i kvartalet faldt derfor med DKK 14 mio. til DKK 166 mio. EBITDA marginen blev 17,0% mod 19,3% i samme kvartal sidste år, hvor personaleomkostningerne var usædvanligt lave som følge af ekstraordinære elevtilskud.
 • Matas opjusterer den forventede omsætningsvækst for hele regnskabsåret til 1%-4% mod tidligere 0%-3%. EBITDA margin før særlige poster opjusteres til et spænd mellem 18,0% og 19.0% mod tidligere mellem 17,5% og 18,5%. Forventningerne til investeringer i regnskabsåret 2021/22 sænkes til DKK 195-215 mio. mod tidligere DKK 295-315 mio.

Administrerende direktør i Matas A/S, Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler:

Matas’ nye vækststrategi har fået en flyvende start, og vi har udbygget sidste års markante fremgang. Kunderne har taget vores bredere udvalg på matas.dk til sig fra dag et, og samtidig har markedet været gunstigt.

Vores hovedprioritet er at omsætte det kortsigtede forbrugsboom til langsigtet bæredygtig vækst. Vi har derfor brugt vores ekstra store økonomiske råderum til at introducere flere tusinde nye varer på matas.dk og til at øge vores logistikkapacitet – 90% af vores kunder oplever nu at få deres varer leveret fra dag til dag”, afslutter Gregers Wedell-Wedellsborg.


Hovedpunkter for 2. kvartal 2021/22

 • Omsætningen steg med 4,4% til DKK 974 mio. Detailomsætningen fra egne butikker og webshops viste en fremgang på 2,2% til DKK 949 mio., mens den resterende vækst kan henføres til opkøbet af aktiviteter i Web Sundhed. Det samlede antal transaktioner faldt marginalt med 0,7% til 5,2 mio., mens den gennemsnitlige basket size steg med 2,9% til DKK 182. Like-for-like væksten var 1,8%. I forhold til samme kvartal før Covid-19 var væksten 15,8%.
 • De fysiske butikkers omsætning var stort set stabil med en omsætning på DKK 737 mio., 0,5% eller DKK 3 mio. under sidste år. Basket size steg med 4%, mens antallet af transaktioner faldt stort set tilsvarende.
 • Matas Group’s webshops voksede 12,8% i omsætning svarende til DKK 24 mio. og var således i stand til at fastholde og udbygge den markante fremgang fra 2. kvartal sidste år, hvor omsætningen steg med 90%. Antallet af transaktioner steg med 23%, mens basket size faldt med 8%.
 • Engrossalg mv. havde fremgang på DKK 21 mio. hjulpet af opkøbet af aktiviteter i Web Sundhed, der bidrog med DKK 19 mio.
 • Kvartalet viste igen stor dynamik på varekategorier. Salget af professionel hårpleje blev i kvartalet næsten fordoblet understøttet af lanceringen af Pro Hair Care på matas.dk, mens salget af værnemidler faldt med 94% eller DKK 21 mio.
 • Bruttomarginen i 2. kvartal 2021/22 blev realiseret med 44,2% mod 43,1% året før. Stigningen i bruttomarginen kan primært henføres til et øget salg af egenvarer og make-up salg med høj bruttomargin og et lavere salg af værnemidler med lav bruttomargin i forhold til samme periode sidste år.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 166 mio. mod DKK 180 mio. året før. Faldet i EBITDA på 8% skete på baggrund af en stigning på 31% svarende til DKK 16 mio. i andre eksterne omkostninger og en stigning på 15% svarende til DKK 26 mio. i lønomkostninger. Som konsekvens heraf faldt EBITDA marginen før særlige poster til 17,0% mod 19,3% året før.
  • Stigningen i andre eksterne omkostninger skyldes primært omkostninger til vækstinitiativer, markedsføring af udvidet sortiment på matas.dk samt variable logistikomkostninger drevet af det voksende salg.
  • Stigningen i lønomkostninger er primært en normalisering af butikslønningerne, da Matas i samme kvartal sidste år modtog et særligt Covid-19 relateret elevtilskud på DKK 14 mio. Den underliggende omkostningsudvikling i de fysiske butikker er marginalt forbedret som følge af løbende effektiviseringer. Den stigende aktivitet i de digitale salgskanaler samt tilkøbet af Web Sundhed bidrog med DKK 8 mio. til stigningen i lønomkostningerne.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 130 mio. i forhold til DKK 119 mio. samme kvartal året før.


Hovedpunkter for 1. halvår 2021/22

 • Omsætningen steg 6,2% til DKK 1.995 mio. i 1. halvår, mens det underliggende salg (Like for Like) steg 3,9%. High End Beauty steg med 7,5% og Mass Beauty med 4,2%.
 • Onlinesalget via matas.dk og Firtal steg med 9,5% til DKK 470 mio. og udgjorde 24% af halvårets omsætning mod 23% året før.
 • Butikkernes omsætning steg med 2,7% til DKK 1.480 mio. og udgjorde 74% af halvårets omsætning mod 77% året før.
 • Bruttomarginen var 44,3% i forhold til 43,8% i samme halvår året før. Forbedringen stammede primært fra et lavere salg af værnemidler med meget lav bruttomargin samt en fortsat forbedret margin i Matas Group’s digitale salgskanaler.
 • Andre eksterne omkostninger steg med 18% til DKK 138 mio., mens personaleomkostninger steg med 11% til DKK 398 mio. De samlede omkostninger udgjorde 26,8% af omsætningen mod 25,2% samme halvår sidste år.
 • EBITDA før særlige poster var med DKK 351 mio. stor set det samme som i første halvår sidste år. EBITDA marginen før særlige poster var 17,6% mod 18,7% året før.
 • Pengestrøm fra primær drift var i H1 2021/22 DKK 218 mio. i forhold til DKK 420 mio. i H1 2020/21.

Hovedtal2021/222020/212021/222020/21
(DKK mio.)2. kvartal2. kvartal1. halvår1. halvår
     
Nettoomsætning973,9932,61.995,21.879,4
Bruttoresultat430,9402,4884,0822,6
EBITDA før særlige poster165,6179,6351,3352,4
EBIT56,777,2134,7149,3
Justeret resultat efter skat62,572,5139,6139,9
Frie pengestrømme86,189,880,7326,6
Omsætningsvækst4,4%13,4%6,2%10,7%
Underliggende omsætningsvækst (like for like)1,8%13,6%3,9%10,9%
Bruttomargin44,2%43,1%44,3%43,8%
EBITDA margin før særlige poster17,0%19,3%17,6%18,7%
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster  2,22,9


Matas opjusterer de finansielle forventninger til 2021/22

 • Omsætningen forventes nu i intervallet DKK 4.200-4.330 mio. svarende til en vækst på mellem 1% og 4% mod tidligere DKK 4.160-4.290 mio. svarende til en vækst på mellem 0% og 3%.
 • EBITDA marginen før særlige poster forventes inden for et spænd mellem 18,0% og 19,0% mod tidligere et spænd mellem 17,5% og 18,5%.
 • Forventningerne til investeringer forventes nu i intervallet DKK 195-215 mio. før eventuelle opkøb, mod tidligere DKK 295-315 mio. Niveauet er reduceret med DKK 100 mio., fordi usikkerhed vedrørende timing af investeringer i Matas Logistics Center (MLC) er reduceret, siden guidance givet i rapporten for 1. kvartal 2021/22.

Baggrunden for opjusteringen er den positive udvikling i omsætningen i årets første halvår, samt at usikkerheden relateret til Covid-19 vurderes at være blevet mindre.

Forventningerne til omsætningen for resten af 2021/22 er baseret på følgende grundantagelser: (Uforandret)

 • Fortsat, men moderat, vækst i privatforbruget.
 • Ingen væsentlige restriktioner eller nedlukning af detailhandlen i regnskabsåret.
 • En gradvis normalisering af handelsmønstre og rejseaktivitet i løbet af 2. kalenderhalvår 2021.
 • Bortfald af salg af værnemidler, men fortsat høj efterspørgsel efter sundhedsprodukter.
 • Et fortsat kanalskifte fra fysisk detailhandel til nethandel dog i et mere afdæmpet tempo end i 2020/21.
 • Øget konkurrence, særligt online.

Forventningerne til indtjeningen er fastlagt ud fra følgende antagelser:

 • Et stabilt indtjeningsniveau i de fysiske butikker og på matas.dk.
 • Øget digital forretningsudviklingsaktivitet på tværs af Matas Group, hvilket på kort sigt forventes at påvirke EBITDA marginen negativt med op til 1%, men som vil sikre selskabets langsigtede vækst.


Videokonference

Matas afholder videokonference for investorer og analytikere torsdag den 4. november 2021 kl. 10:00. Videokonferencen og den tilhørende præsentation kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: https://investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK: +45 78 15 01 09
UK: +44 333 300 9270
US: +1 6467224956

Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/matas/2021q2/


Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                        
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55                

Henrik Lund                
Chef for Investor Relations, tlf. 30 30 99 08

Klaus Fridorf        
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97


Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af tiltag til at begrænse Covid-19, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.