Resultatfremgang i tredje kvartal og opjustering

Selskabsmeddelelse 11 2020/21 – INTERN VIDEN
Allerød den 25. februar 2021


Delårsrapport – 9M 2020/21
(1. april – 31. december 2020)


Resultatfremgang i tredje kvartal og opjustering

 • Salgsvækst drevet af øget efterspørgsel efter sundheds- og helseprodukter
 • 91% vækst på matas.dk og onlineandel øget til 25,8% (Q3 2019: 16,2%)
 • Resultatfremgang drevet af skalafordele i den digitale forretning
 • Forventninger til hele året opjusteres yderligere

Omsætningen i Matas blev på DKK 1.313,0 mio. i tredje kvartal 2020/21, en stigning på DKK 139,6 mio. eller 11,9% i forhold til samme kvartal sidste år.

Salget i kvartalet var påvirket af positive effekter fra udbetaling af feriepenge, mens butikssalget blev negativt påvirket af skærpede restriktioner.

Onlineandelen steg markant i takt med, at restriktionerne blev skærpet og udgjorde i alt 25,8% i kvartalet. Salget i butikkerne holdt stand med et marginalt fald på 0,4%, bl.a. drevet af høj efterspørgsel efter sundhedsprodukter (Health & Wellbeing), der voksede med 23,4%. 

Administrerende direktør i Matas A/S, Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler:
”Kvartalet har været omskifteligt, men viser, at Matas’ nye forretningsmodel kan modstå store udsving. Trods væsentlige omkostninger til at sikre tryghed for kunder og medarbejdere leverer vi en resultatfremgang, som især skyldes, at vores digitale forretning er blevet mere lønsom”.

Indtjeningen (EBITDA før særlige poster) udgjorde DKK 292,8 mio. i tredje kvartal, en stigning på DKK 28,9 mio. i forhold til samme kvartal sidste år. EBITDA marginen før særlige poster var 22,3%, hvilket er på niveau med 22,5%, som blev realiseret i 3. kvartal 2019/20 på trods af en væsentlig større andel af onlinesalg, der historisk har haft lavere lønsomhed.

”Genåbningen af store dele af detailhandlen fra 1. marts er en lettelse og et lyspunkt, som vil betyde flere kunder på gaderne og i butikkerne. Da vi også har set en massiv vækst i vores onlinesalg i januar og februar, kan vi nu opjustere forventningerne”, siger Gregers Wedell-Wedellsborg.

Matas opjusterer forventningerne til hele regnskabsåret 2020/21, som senest blev opjusteret den 8. januar 2021. Matas forventer nu en samlet vækst i såvel hele omsætningen som den underliggende omsætning på over 12%, mod over 10% før. EBITDA marginen forventes nu realiseret over 18,5% mod tidligere over 18%. Forventningerne til CAPEX fastholdes uændret til mellem DKK 120 og 140 mio.

Strategien ’Et fornyet Matas’ finansielle ambitioner var, at Matas skal øge omsætningen til omkring DKK 4 mia. og bevare indtjeningsevnen udtrykt ved en EBITDA-margin før særlige poster over 18% for regnskabsåret 2022/23.

Ledelsen forventer nu, at de to finansielle ambitioner bliver indfriet allerede i 2020/21. Matas har derfor igangsat en opdatering af sin strategi.

Hovedpunkter for 3. kvartal 2020/21

 • Omsætningen steg 11,9% i 3. kvartal 2020/21 i forhold til samme kvartal sidste år, mens det underliggende salg (like for like), steg 12,8% i kvartalet. Alle kategorier oplevede stigende salg, og Health & Wellbeing havde den største fremgang i salget med en vækst på 23,4%, men også salget af især High End Beauty voksede pænt med en stigning på 11,5%. Antallet af handelsdage var uændret i forhold til samme kvartal året før.
 • Onlinesalget steg med 78% i forhold til samme kvartal året før, og 84.000 nye kunder handlede på matas.dk for første gang. Onlinesalget udgjorde 25,8% af kvartalets omsætning mod 16,2% året før.
 • I de fysiske Matas butikker faldt det underliggende salg (like for like) marginalt med 0,4% i forhold til samme kvartal året før, mens gennemsnitskøbet (basket size) udviklede sig positivt.
 • Bruttomarginen i 3. kvartal 2020/21 blev realiseret med 43,8% i forhold til 43,9% året før. Det marginale fald i bruttomarginen kan primært henføres til, at en større andel af salget i dette kvartal skete online end samme kvartal sidste år, samt at en del af salget i dette kvartal bestod af COVID-19 relaterede varer som mundbind, der blev solgt stort set uden fortjeneste.
 • De samlede omkostninger (Andre Eksterne Omkostninger og Personaleomkostninger) udgjorde 21,6% af omsætningen mod 21,5% samme kvartal sidste år. Omkostningerne steg i alt med DKK 30,9 mio. som følge af øgede fragt- og logistiskomkostninger drevet af onlinevækst. Samtidig blev den digitale forretning mere effektiv og lønsom pga. stigende skalafordele.
 • EBITDA før særlige poster steg til DKK 292,8 mio. fra DKK 263,9 mio. året før. Fremgangen var drevet af den stigende omsætning kombineret med et fald i omkostningsprocenten blandt andet drevet af stigende skalafordele på Matas’ online forretning. EBITDA marginen før særlige poster var 22,3% mod 22,5% i 3. kvartal 2019/20.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 514,6 mio. i 3. kvartal 2020/21 i forhold til DKK 254,2 mio. samme kvartal året før, svarende til en stigning på DKK 260,4 mio. Kombinationen af reduceret lagerbeholdning og stigende gæld til leverandører var den væsentligste årsag hertil.

Hovedpunkter for de første 9 måneder af 2020/21

 • Omsætningen for de første 9 måneder af 2020/21 steg 11,2%, mens det underliggende salg (like for like), steg 11,7% set i forhold til de første 9 måneder af 2019/20. Health & Wellbeing havde den største fremgang i salget med en vækst på 18,9% i perioden. Antallet af handelsdage var uændret i forhold til samme periode året før.
 • Onlinesalget steg med 100% i forhold til de første 9 måneder af 2019/20 og udgjorde 24,1% af periodens omsætning mod 13,4% året før.
 • I de fysiske Matas butikker faldt det underliggende salg med 1,9% i forhold til samme periode året før, idet trafikken til butikkerne var negativt påvirket af COVID-19 pandemien.
 • Bruttomarginen var 43,8% for de første 9 måneder af 2020/21 i forhold til 44,1% i samme periode året før. Faldet i bruttomarginen kan henføres til en større andel af onlinesalg, samt at COVID-19 relaterede varer såsom mundbind blev solgt med stort set ingen fortjeneste.
 • De samlede omkostninger udgjorde i de første 9 måneder 23,7% af omsætningen mod 24,5% samme periode sidste år. Omkostningerne steg i alt med DKK 52,2 mio. som følge af aktivitetsstigninger og tilkøb, mens de underliggende omkostninger faldt pga. løbende rationaliseringer.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 645,1 mio. mod DKK 580,8 mio. de første 9 måneder året før. EBITDA marginen før særlige poster var 20,2% på samme niveau som tilsvarende periode året før.
 • Pengestrøm fra primær drift blev for de første 9 måneder af 2020/21 på DKK 934,7 mio. i forhold til DKK 446,0 mio. i samme periode sidste år. Stigningen på DKK 488,8 mio. fandt sted på baggrund af en gunstig udvikling i såvel indtjening som i driftskapitalen, hvor især lagerbindingen blev reduceret, men hvor der også var et mindre positivt bidrag fra den udskydelse af betalingen af A-skat, som er en del af regeringens COVID-19 likviditetspakke. 2020/212019/202020/212019/20
(DKK mio.)3. kvartal3. kvartal9 mdr.9 mdr.
     
Nettoomsætning1.313,01.173,43.192,42.871,5
Bruttoresultat575,4515,11.398,01.266,6
EBITDA før særlige poster292,8263,9645,1580,8
EBIT190,5165,6339,8282,1
Justeret resultat efter skat175,4137,5315,2259,6
Frie pengestrømme412,5161,3739,0144,8
Omsætningsvækst11,9%7,4%11,2%5,8%
Underliggende omsætningsvækst (like for like)12,8%4,7%11,7%1,6%
Bruttomargin43,8%43,9%43,8%44,1%
EBITDA margin før særlige poster22,3%22,5%20,2%20,2%
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster  2,2n.a*

* Tallet kan ikke beregnes per 31.12.2019 som følge af manglende historik for EBITA efter implementering af IFRS 16.


Telekonference

Matas afholder telekonference for investorer og analytikere torsdag den 25. februar 2021 kl. 11:00. Telekonferencen og den tilhørende præsentation kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: https://investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK:+45 82333194
UK:+44 3333009032
US+1 8335268383
Link til webcast:https://streams.eventcdn.net/matas/2020q3


Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

Klaus Fridorf                                                                                            
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Henrik Lund
Chef for Investor Relations, tlf. 30 30 99 08


Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af tiltag til at begrænse COVID-19, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.