Stabiliseringsperiode begynder

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Stabiliseringsperiode begynder

Selskabsmeddelelse 6/2013
Allerød, den 28. juni 2013MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE,
I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Matas A/S giver hermed meddelelse om, at stabiliseringsperioden begynder efter
offentliggørelse af resultatet af udbuddet og optagelsen til handel og officiel
notering af aktier i Matas A/S på NASDAQ OMX Copenhagen A/S tidligere i dag,
28. juni, og at selskabet har modtaget følgende meddelelse fra Morgan Stanley &
Co International Plc som stabiliseringsagent i udbuddet. Værdipapirerne:                                 
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Udsteder:      Matas A/S                          
--------------------------------------------------------------------------------
Værdipapirerne:   Ordinære aktier                       
--------------------------------------------------------------------------------
Udbuddet      DKK 2,8 mia.                        
 størrelse:                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Udbudspris:     DKK 115                           
--------------------------------------------------------------------------------
Relaterede     N/A                             
 værdipapirer:                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Stabilisering:                                 
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Stabiliseringsagen Morgan Stanley                       
t:                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Stabiliseringsperi 28. juni 2013                        
ode begynder:                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Stabiliseringsperi Forventet 26. juli 2013                   
ode slutter:                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Maximum størrelse  3.190.677 stk. aktier                    
 af                                       
 overallokeringsfa                               
cilitet:                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Betingelse for   N/A                             
 udnyttelse af                                 
 overallokeringsfa                               
cilitet:                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Greenshoe option:                                
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Udnyttelsesperiode 30 dage                           
:                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Betingelse for   Stabiliseringsagenten kan udnytte denne ret helt eller   
 udnyttelse af    delvist på et hvilket som helst tidspunkt dog senest 30  
 greenshoe option:  dage fra første handels- og officielle noteringsdag på   
           NASDAQ OMX Copenhagen.                   
--------------------------------------------------------------------------------I forbindelse med udbuddet kan stabiliseringsagenten overallokere aktierne
eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte markedet på aktierne
på et niveau, der ligger over hvad der ellers ville være gældende. Der kan som
sådan ikke gives sikkerhed for, at stabilisering vil blive gennemført, og det
kan afbrydes på et hvilken som helst tidspunkt. Forespørgsler

Lars Vinge Frederiksen, formand for bestyrelsen, tlf. 48 16 55 55

Terje List, administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55Investorer:

Jesper Breitenstein, Investor Relations, tlf. 27 80 76 75Presse:

Henrik Engberg Johannsen, informationschef, tlf. 21 71 24 74

Om Matas

Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønheds- og
sundhedsprodukter. Siden selskabet blev stiftet i 1949 som en sammenslutning af
selvstændigt ejede butikker, har det opnået stor anerkendelse for sin
professionelle rådgivning og gode kundeservice og har udnyttet dette til at
skabe en af Danmarks bedst kendte detailkæder. Matas har et karakteristisk
one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for skønhed,
sundhed, husholdning og personlig pleje. Selskabet har mere end 2.400
medarbejdere, og omsætningen for regnskabsåret 2012/13 udgjorde DKK 3.200 mio. Dette dokument og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller
udleveres, direkte eller indirekte, i eller til USA (herunder dets territorier
og besiddelser, enkeltstater i USA samt District of Columbia) (“USA”)),
Australien, Canada eller Japan. Dette dokument udgør ikke og er ikke en del af
et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer i USA,
Australien, Canada eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvor et sådant
tilbud eller en sådan opfordring ville være ulovlig. Matas A/S’ værdipapirer er
ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933
(“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der sker
registrering, eller i medfør af en fritagelse eller i en transaktion, der ikke
er underlagt registreringskravene i Securities Act. I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, der har gennemført
Prospektdirektivet, er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene
til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for
fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder
kvalificerede investorer, som defineret i Prospektdirektivet som implementeret
i den pågældende EØS-medlemsstat. Denne meddelelse henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien,
2) “investment professionals” omfattet af Article 19(5) i U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Den Britiske
Bekendtgørelse”) eller 3) “high net worth entities” omfattet af Article
49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse (de personer, der beskrives i
ovenstående pkt. 1) til 3), betegnes under ét “relevante personer”).
Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert
tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve
sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med, relevante personer. Personer,
der ikke er relevante personer, bør ikke handle ud fra eller basere sig på
denne meddelelse og dens indhold. Stabilisering/FCAJoint Global Coordinators og Joint Bookrunners og Co-Lead Managers og disses
tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende Matas A/S og de sælgende
aktionærer og ingen anden i forbindelse med Børsnoteringen. De betragter ingen
anden som deres respektive kunder i relation til Børsnoteringen, og de er ikke
ansvarlige over for nogen anden end Matas A/S og de sælgende aktionærer for at
yde den beskyttelse, som deres respektive kunder nyder, eller for at yde
rådgivning i relation til Børsnoteringen, indholdet af dette dokument eller
nogen transaktioner, aftaler eller andre forhold, der omtales heri. I forbindelse med børsnoteringen kan Joint Global Coordinators og Joint
Bookrunners og Co-Lead Managers og enhver af disses tilknyttede virksomheder,
der fungerer som investorer for egen regning, købe Aktier og i denne egenskab
for egen regning beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde
handle med sådanne aktier eller andre værdipapirer i Matas A/S eller relaterede
investeringer i forbindelse med Børsnoteringen eller på anden måde.
Henvisninger i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på
anden måde handles med, skal således læses som omfattende ethvert udbud til,
køb, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Global Coordinators og
Joint Bookrunners og Co-Lead Managers og enhver af disses tilknyttede
virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Global
Coordinators og Joint Bookrunners og Co-Lead Managers har ikke til hensigt at
oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der
følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige
oplysningsforpligtelser. Forhold, som dette dokument omhandler, kan udgøre fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn er udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske
kendsgerninger) vedrørende fremtidige begivenheder og forventede eller
planlagte finansielle og driftsmæssige resultater og kan identificeres ved ord
som “har som mål”, “vurderer”, “forventer”, “tilsigter”, “agter” “planlægger”,
“søger”, “vil”, “vil måske”, “ville måske”, “forudsætter”, “ville”, “kunne”,
“bør”, “fortsætter”, “anslår” eller lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i
dette dokument er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er
baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Matas A/S vurderer, at disse
forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur
forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete
hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at
forudsige og uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske
begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt
eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i dette dokument. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.