Vækst, resultatfremgang og god start på ny strategi

Selskabsmeddelelse 02 2022/23
Allerød den 1. juni 2022

 

Matas Group Årsrapport 2021/22

Vækst, resultatfremgang og god start på ny strategi

 • Matas Group realiserede en samlet omsætning på DKK 4.344 mio. for regnskabsåret 2021/22 mod DKK 4.164 mio. for 2020/21, svarende til en stigning på 4,3%.
 • EBITDA før særlige poster steg til DKK 803 mio. (18,5%) mod DKK 797 mio. i 2020/21 (19,1%). Som kommunikeret ved årets start har Matas investeret ca. 1%-point margin i strategiske initiativer, som skal bidrage til selskabets langsigtede vækst.
 • Matas lancerede i august 2021 en ny strategi ”Growing Matas Group”, hvor sortimentet på matas.dk skal udvides markant med henblik på at fordoble det digitale salg frem mod 2025/26.
 • Bestyrelsen indstiller, at der på baggrund af det tilfredsstillende resultat, distribueres DKK 77 mio., svarende til DKK 2,00 pr. aktie, til selskabets aktionærer. Udlodningen svarer til 21% af Matas’ justerede resultat for 2021/22.
 • For regnskabsåret 2022/23 forventer Matas en omsætning i intervallet DKK 4.390-4.520 mio. svarende til en vækst på mellem 1% og 4%. EBITDA marginen før særlige poster forventes realiseret inden for et interval mellem 17% og 18%, under forudsætning af moderate prisstigninger i Health and Beauty markedet. Investeringer eksklusive eventuelle opkøb forventes i intervallet DKK 225-250 mio.

Regnskabsåret 2021/22 bød på både resultatfremgang og starten på en ny strategisk rejse. Matas Group slog omsætningsrekord og leverede fremgang i årets resultat trods øgede investeringer i den nye strategi. I august 2021 lancerede Matas en ny femårig strategi ”Growing Matas Group” med ambition om at øge væksten ved at fordoble det digitale salg frem mod 2025/26, særligt inden for sundhed.

”Den nye vækststrategi Growing Matas Group har fået et stærkt afsæt i et ellers meget omskifteligt marked. Det lykkedes at vokse på toppen af det usædvanlige store vækstspring forrige år og levere en resultatfremgang trods store investeringer i vores nye strategi, hvor vi tilbyder et større og større sortiment til de danske kunder og samtidig åbner døren til det tyske marked, udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg.

Regnskabsåret 2022/23 er omgærdet af ny makroøkonomisk usikkerhed med krig i Ukraine, høj inflation, stigende renter og pressede forsyningskæder. Påvirkningen heraf på Health and Beauty markedet har dog foreløbigt været begrænset.

”Scenen er skiftet brat i makroøkonomien. Indtil videre har det ikke påvirket forretningen i væsentlig grad, og året er startet fornuftigt. Samtidig står Matas i en historisk stærk strategisk og finansiel position og har derfor kræfterne til at forfølge langsigtede vækstmuligheder trods markant øget usikkerhed, udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg.

Hoved- og nøgletal for Q4 og hele året

DKK mio.Q4 2021/22Q4 2020/21Året 2021/22Året 2020/21
     
Totalindkomstopgørelse    
Nettoomsætning970,6971,24.344,24.163,6
Bruttoresultat468,3443,21.966,01.841,2
EBITDA160,0146,6809,6788,0
Resultat af primær drift (EBIT)59,940,6388,3380,4
Finansielle poster, netto-12,2-11,1-37,3-27,0
Resultat før skat47,729,5351,1353,4
Årets resultat39,316,3276,5269,0
     
Særlige poster7,85,4-7,09,1
     
EBITDA før særlige poster167,8152,0802,6797,1
Justeret resultat efter skat61,442,3357,5357,5
     
Balance    
Aktiver6.055,36.143,16.055,36.143,1
Egenkapital3.152,33.038,93.152,33.038,9
Nettoarbejdskapital-12,2-126,1-12,2-126,1
Nettorentebærende gæld1.648,81.727,21.648,81.727,2
     
Pengestrømsopgørelse    
Pengestrøm fra driftsaktivitet51,575,1510,5952,0
Investering i materielle aktiver-39,4-40,1-50,5-50,5
Frie pengestrømme12,135,0278,9774,1
     
Nøgletal    
Omsætningsvækst  4,3%12,9%
Underliggende (like for like) omsætningsvækst-0,1%19,8%2,1%13,5%
Bruttomargin48,2%45,6%45,3%44,2%
EBITDA margin16,5%15,1%18,6%18,9%
EBITDA margin før særlige poster17,3%15,6%18,5%19,1%
EBIT margin6,2%4,2%8,9%9,1%
Cash conversion  54,5%109,7%
     
Resultat pr. aktie, DKK  7,277,04
Udvandet resultat pr. aktie, DKK  7,206,96
Udbytte pr. aktie (foreslået), DKK  2,002,00
Aktiekurs ultimo, DKK  96,383,1
     
ROIC før skat  9,9%9,6%
Nettoarbejdskapital i procent af omsætningen  -0,3%-3,0%
Investeringer i procent af omsætningen  5,3%4,3%
Nettorentebærende gæld/justeret EBITDA  2,12,2
     
Antal transaktioner (mio.)5,14,722,020,9
Gennemsnitlig transaktionsstørrelse (DKK)182,7203,9192,2197,5
Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE)  2.1642.152

Indfrielse af de finansielle forventninger til 2020/21

Matas begyndte regnskabsåret med en forventet omsætningsvækst mellem -2% og +2%, og en EBITDA margin før særlige poster inden for et spænd mellem 17,0% og 18,5%. Matas opjusterede forventningerne tre gange i løbet af regnskabsåret på baggrund af den positive udvikling i omsætning og indtjeningsmargin.


Finansielle forventninger til 2021/22 offentliggjort ved
FY 2020/21Opjustering Q1Opjustering Q2Trading Update Q3Faktisk
2021/22
      
Omsætningsvækst-2% til 2%0% til 3%1% til 4%2% til 5%4,3%
      
EBITDA margin før særlige poster17,0% til 18,5%17,5% til 18,5%18,0% til 19,0%18,0% til 19,0%18,5%

Det endelige resultat for regnskabsåret 2021/22 blev en omsætningsvækst på 4,3%. EBITDA før særlige poster i procent af omsætningen blev på 18,5%.

Guidance for CAPEX begyndte i intervallet DKK 140-160 mio., men blev efter offentliggørelsen af MLC, i forbindelse med Q1 2021/22, hævet til DKK 295-315 mio. og derefter nedjusteret ved H1 2021/22 til intervallet DKK 195-215 mio. Faktisk CAPEX endte på DKK 183 mio. eksklusive opkøb.

Gearingen var ved regnskabsårets udgang på 2,1, hvilket er inden for selskabets udmeldte målinterval for gearingen på mellem 2 og 3.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Matas udbetaler DKK 2,00 pr. aktie i udbytte. Det foreslåede udbytte svarer til 21% af årets justerede resultat efter skat.

Matas’ finansielle forventninger til 2022/23

Omsætningen forventes i intervallet DKK 4.390-4.520 mio. svarende til vækst mellem 1% og 4%. EBITDA marginen før særlige poster forventes realiseret inden for et interval mellem 17% og 18%, under forudsætning af moderate prisstigninger i Health and Beauty markedet. Investeringer eksklusive opkøb forventes i intervallet DKK 225-250 mio.

De finansielle forventninger til regnskabsåret 2022/23 er endnu engang mere usikre end normalt på grund af den øgede makroøkonomiske usikkerhed, og de heraf afledte konsekvenser for samfundsudviklingen generelt og detailhandlen specifikt.

Omsætning
Matas forventer en omsætning for 2022/23 i intervallet DKK 4.390-4.520 mio., svarende til en vækst mellem 1% og 4%, baseret på følgende grundantagelser:

 • Moderat vækst i detailsalget drevet af et generelt stigende prisniveau
 • Begrænset indvirkning af en eventuel recession på Health and Beauty markedet
 • Minimale forstyrrelser i forsyningskæderne på Health and Beauty markedet
 • Ingen væsentlige restriktioner eller nedlukning af detailhandlen i regnskabsåret
 • Et fortsat underliggende kanalskifte fra fysisk detailhandel til onlinehandel
 • Negativ påvirkning fra en normalisering af handelsmønstre og rejseaktivitet i 2. kalenderhalvår 2022
 • Øget onlinekonkurrence på Health and Beauty markedet

EBITDA margin
Matas forventer en EBITDA margin før særlige poster inden for et interval mellem 17% og 18% baseret på følgende antagelser:

 • Et stabilt indtjeningsniveau i de fysiske butikker og på matas.dk
 • At eventuelle prisstigninger ikke vil have en betydelig negativ effekt på bruttomarginen
 • At ændringerne i indirekte produktionsomkostninger, såsom energi, maksimalt vil påvirke EBITDA marginen negativt med mellem 0,2% og 0,3% point ift. 2021/22
 • At de internationale vækstinitiativer, som på længere sigt skal være med til at sikre vækst, på kort sigt kan påvirke EBITDA marginen negativt med op til 0,5% point
 • En begrænset effekt af lønpres grundet langsigtede overenskomstaftaler på størstedelen af medarbejderbasen

CAPEX
Matas forventer investeringer eksklusive opkøb i intervallet DKK 225-250 mio. for 2022/23, baseret på følgende antagelser:

 • Underliggende CAPEX i niveauet 3,0-3,5% af omsætningen drevet særligt af den vedvarende digitale transformation
 • DKK 100 mio. til køb af MLC grund, ombygning og udvidelse af hovedkontoret i Allerød, internationalisering og opgradering af ERP-system

Kapitalallokering og udbyttepolitik

Matas Groups kapitalstruktur skal til enhver tid tilsikre tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at kunne gennemføre de udmeldte strategiske målsætninger.

På baggrund af Matas’ ønske om at sikre virksomhedens langsigtede vækstpotentiale og lønsomhed må det forventes, at selskabets investeringsniveau vil blive fastholdt på nuværende niveau. Udlodning i form af udbytte og aktietilbagekøb forventes at udgøre minimum 20% af justeret resultat efter skat.

Udsagn om fremtiden

Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas’ fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas’ kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af sundhedstiltag, som ikke specifikt er nævnt tidligere.

Telekonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere den 1. juni 2022 kl. 10.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. eller følgende link https://streams.eventcdn.net/matas/01062022/

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK: +45 78723252
UK: +44 3333009262
US: +1 6467224904

Ring venligst fem minutter før telefonkonferencen begynder.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. juni 2022 kl. 16.00 hos IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

 

Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. +45 48 16 55 55

Mathias Juhl-Hansen
Konstitueret Finansdirektør, tlf. + 45 48 16 55 55

Klaus Fridorf        
Kommunikationschef, tlf. +45 61 20 19 97

Frederikke Anna Linde
Chef for Investor Relations, tlf. +45 60 62 60 87